11 augustus 2017

Phytophthorabericht, 11-08-2017

In onderstaande grafieken ziet u per dag de Phytophthora situatie voor de regio’s Westmaas, Dronten, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland. Deze wordt weergegeven in de combinatie van sporendruk en infectiemogelijkheid.

Infectiekans: Een infectiekans van boven de 25 geeft voor een infectie een kritische dag.
Sporendruk: De sporendruk is een maat voor de hoeveelheid sporen die zich in de lucht bevinden.

Wanneer zowel de infectiekans als de sporendruk hoog is, is het noodzakelijk dat het gewas beschermd is. Wanneer één van beide getallen zeer laag is, is er in theorie op basis van de weersgegevens geen infectie mogelijk.

Regio Westmaas

 

Regio Dronten

 

Regio Zuid-Beveland

 

 Regio Schouwen-Duiveland

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.