11 augustus 2017

Pootaardappelen – hergroei

Wees alert op de hergroei van pootaardappelpercelen die zijn doodgespoten. Controleer bij zonning weer op eventueel aanwezige luizen. Spotlight mag maximaal eenmaal per jaar worden toegepast. Na het inzetten van Spotlight is bij hergroei een volvelds-bespuiting met Quickdown en olie mogelijk. Herhaal deze bespuiting eventueel na vijf dagen. Meer informatie over doodspuiten leest u in Akkerbouwbericht 17. Advies:

Quickdown 0,80 ltr/ha +
Olie 2,00 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.