13 september 2017

Bolontsmetting

Na een milde winter hebben we afgelopen groeiseizoen te maken gehad met een droog en warm voorjaar. Dit heeft voor de tulpen gezorgd voor een goed groeiseizoen en op het laatst een vlotte afrijping. Zo konden de latere cultivars ook al vroeg gerooid worden. Door de droge omstandigheden van het voorjaar kon zuur zich minder verspreiden wat een groot voordeel is ten opzichte van vorig jaar wat als een echt zuur jaar geldt.
Bovenstaande wil niet zeggen dat u kunt bezuinigen op de bolontsmetting dit jaar omdat uit proeven steeds blijkt dat een goede bolontsmetting geld oplevert in de vorm van betere kwaliteit bollen. Het advies voor de combinatie middelen voor bolontsmetting is voor een zuurgevoelige partij als volgt:

Rudis 0,20% +
Topsin M 0,80 – 1,00% +
Securo 1,00 – 1,50%  +
Captan 1,00%  

Voor een niet zuurgevoelige / rhizoctonia partij is het advies:

Rudis 0,20% +
Topsin M ultra 1,00% +
Shirlan 0,25% +
Captan 1,00%  

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.