07 november 2017

Fruitbericht 38, 07-11-2017

Ongediertebestrijding

Nu er een jaar gewerkt is volgens de nieuwe regelgeving op het gebied van ongediertebestrijding, moeten er nog enkele wijzigingen worden doorgevoerd om de wettekst kloppend te maken met de praktijk.
De belangrijkste wijziging is dat de tekst: ‘door een agrarische ondernemer op het eigen bedrijf’ vervangen wordt door: ‘op een agrarisch bedrijf door een persoon die daar werkzaam is’. Voortaan kan dus de ondernemer en zijn medewerker (indien in bezit KBA) de ongedierte op het bedrijf bestrijden, indien er gebruik wordt gemaakt van biociden.
Het is ook een jaar geweest waarbij ondernemers overgeschakeld zijn op volledig IPM (geïntegreerde plaagdierbestrijding). De ervaringen zijn wisselend. De ene ondernemer voerde frequent controles uit op schuilplaatsen en controleerde tegelijkertijd de vallen en vangkooien die er geplaatst waren en constateerde dat de overlast beperkt bleef. Bij de ander lukte het nog niet, maar met wat aanwijzingen van een professionele ongediertebestrijder is ook daar een gerichte bestrijding op IPM basis geslaagd.

Als u buiten rondom gebouwen en voederopslagplaatsen met biociden ratten en muizen wil bestrijden, moet u in het bezit zijn van de aanvulling GB op uw KBA licentie. Ook hoort u als agrariër gecertificeerd te zijn volgens de volgende richtlijnen: Certificatieschema Beheersing rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen. Het schema vindt u hier: www.kpmb.nl/Stichting-KPMB/IPM-Rattenbeheersing

Voor het binnen bestrijden met biociden is alleen de aantekening KBA voldoende. Zie Bureau Erkenningen

Ratten en muizen

Nu de weersomstandigheden veranderen, gaan ratten en muizen overwinteringsplaatsen zoeken. Ze zoeken hiervoor een nestgelegenheid die niet verstoord wordt. Maak een inspectieronde rondom het gebouw, waarbij u goed kijkt waar ongedierte mogelijk naar binnen kan. De eerste stap in bestrijding is om deze naden en kieren dicht te maken.

Het plaatsen van vallen en klemmen is ook een goede mogelijkheid van ongediertebestrijding, u bent dan bezig volgens de IPM richtlijnen. Controleer deze wel regelmatig!
Als het niet lukt om met vallen en klemmen de plaag onder controle te krijgen kunt u besluiten om vergiftigd lokaas uit te zetten in voederdozen. Vergeet dit niet te noteren.

Beschikbare klemmen

Er zijn verschillende bestrijdingsmiddelen die u kunt gebruiken tegen ratten en muizen. U vindt deze in onderstaande tabel.

 

 

Voor bestrijding van muizen in het open veld of in de boomgaard zijn geen bestrijdingsmiddelen meer toegelaten. Daar zult u op een andere manier voor beperking van schade moeten zorgen. Afgelopen jaar zijn op veel plaatsen torenvalkkasten geplaatst. Zorg ervoor dat de paal recht blijft staan en de kast beschermd is tegen weersinvloeden. De torenvalken eten niet alleen muizen, zij zullen er ook niet voor schuwen een mol te verorberen.

In de boomgaard is het ook belangrijk om schuilgelegenheden zoveel mogelijk te vermijden. Als u een dikke laag champignonmest heeft liggen, is dit een prima schuilgelegenheid voor muizen. Controleer regelmatig op de aanwezigheid van muizen en of woelratten.

Mollen

Als  de overlast van mollen groot is, kunt u deze met klemmen onder controle houden. Als u beschikt over een Mollen- en Woelrattenlicentie kunt u gebruik maken van zogenaamde mollentabletten. De tabletten moeten met speciale apparatuur in de gang gelegd worden. Als de tabletten dan vochtig worden produceren ze fosforwaterstof die de dood van de dieren veroorzaakt.

Om torenvalken een beter beeld te geven op de grond kan het zinvol zijn om de zwartstrook “zwart” te houden. Dit kan door middel van onkruidbestrijding.

Contact

Andries Goeree tel. 06 – 12 17 28 17
Martin Tolhoek tel. 06 – 10 67 29 15
Frank Eerland tel. 06 – 51 25 80 78
Frans Eerland tel. 06 – 10 71 38 23

Voor overige informatie en/of bestellingen kunt u contact opnemen met ons kantoor in ’s-Gravenpolder (0113-311245).

 

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.