06 december 2017

Kalibemesting

Bij een basis kalibemesting wordt het steeds belangrijker om de effectiviteit van een dergelijke bemesting te bekijken. Het grondonderzoek heeft ons laten zien dat een vroege kalibemesting niet in alle gevallen de beste en meest efficiënte manier is van bemesten. Doordat op veel kleigronden de CEC (Cation Exchange Capacity) voor 100% bezet is met elementen, kan Kali bijna niet binden en is het net zo uitspoelings gevoelig als het chloor in de Kali 60. Daarom adviseren wij op gronden met een CEC bezetting van 100% geen kalibemesting in de winter, maar verse Kali in de teelt zelf.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.