08 januari 2019

Jaaroverzicht (filmpje)

Het jaar 2019 is intussen begonnen, via deze weg willen wij u het allerbeste wensen voor het komende jaar. Wij staan u graag weer terzijde in het komende teeltseizoen.

Door middel van een filmpje geven wij u een korte terugblik op het afgelopen seizoen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.