11 januari 2019

Emissiearme mestaanwending: sleepvoetverbod en alternatieven

Emissiearme mestaanwending: sleepvoetverbod en alternatieven
Vanaf 2019 is het op de grond aanwenden van drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib op grasland op klei- en veengrond alleen toegestaan, indien de mest voldoende wordt verdund met water. Vooraf aanmelden is verplicht. Vanaf 2021 worden waarschijnlijk aanvullende eisen gesteld aan de borging hiervan. LET OP: dit geldt niet alleen voor sleepvoetbemesters, maar ook voor zodenbemesters en sleufkouters die als ‘sleepvoet’ worden gebruikt! Daarnaast mag per 2019 ook een pulsetrackbemester worden gebruikt. Een alternatief met bovengemiddelde weidegang is niet doorgegaan. Alle systemen moeten vanaf 2019 ‘tot de grond toe gesloten zijn’.

Open het artikel op de website

 

CHECK ook 2018 afronden met
‘In the cloud’ dezelfde data als RVO?
‘In the cloud’ werken biedt: Terugkijken webinar?Dat kan! Zie hoe CHECK:
bescherming data percelen importeert (RVO)
beschikbaarheid data overal ‘mest importeert (RVO)
mogelijkheid tot samenwerken en grondmonsters koppelt aan percelen
Meer informatie Meer informatie

Bron: Component Agro 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.