15 maart 2019

Vrijstelling Asulam

In tulp mag Asulam worden toegepast van 15 maart tot en met 11 juli 2019. De vrijstelling geldt net als afgelopen jaren voor een LDS (Lage Dosering Systeem) toepassing. Dat betekent dat het middel in tulp maximaal 6 keer mag worden gespoten. De maximale dosis per toepassing is 2,00 ltr/ha met een interval van 14 dagen tussen de bespuitingen. Per seizoen mag er dus 12 ltr/ha toegepast worden. Let wel op: nieuw op het etiket is de aanvullende DRT eis van 97,5%, KAVB is hier nog in overleg om dit gewijzigd te krijgen.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.