12 september 2019

Slakken

Blijf alert op slakken nu het op de meeste plaatsen heeft geregend. Houd hierbij het maximaal aantal toepassingen volgens het etiket in de gaten. Advies:

Sluxx HP 7,00 kg/ha (maximaal 4 toepassingen)  of
IRONMAX PRO 7,00 kg/ha (maximaal 4 toepassingen)

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.