08 oktober 2019

Stimusoil Impact: Meer rendement uit uw bodem

Het gebruik van Stimusoil Impact biedt u de volgende voordelen:

 1. Verhoogt de activiteit van het bodemleven;
 2. Verbetert de verkruimelbaarheid;
 3. Bevordert beschikbaarheid van onder andere calcium, kalium, magnesium en verschillende spoorelementen;
 4. Geeft een betere vertering van organisch materiaal waardoor het organische stofgehalte toeneemt en de kwaliteit daarvan verbetert;
 5. Geeft een hogere gewasopbrengst;
 6. Telt niet mee voor mineralenbalans.

Uw bodem als productiefactor

De bodem is de belangrijkste productiefactor in de bedrijfsvoering van een akkerbouwbedrijf. Een gezonde bodem is letterlijk en figuurlijk de basis voor een gezonde toekomst en daarmee een vereiste voor het realiseren van een goede teelt. Een optimale bodem heeft een goede balans in zowel biologisch, chemisch als fysisch opzicht. Door het bodemleven te managen, kan een beter rendement worden behaald. Een goed biologisch evenwicht zorgt er vervolgens voor dat het totaal aan componenten in de bodem beter gaat functioneren.

Actief bodemleven voor een gezond gewas

Organisch materiaal is de motor van een goed producerende bodem en dus een goed renderend gewas. Voor het omzetten van organisch materiaal en het beschikbaar maken van de mineralen voor een vitale groei van de plant, is een actief en gezond bodemleven van groot belang. Hoe actiever uw bodemleven, hoe beter de omzetting van organische stof door mineralisatie is. Met als resultaat meer beschikbare voedingsstoffen. Zo wordt de plantvitaliteit bevorderd.

Wat is Stimusoil Impact

Stimusoil Impact is een bodemverbeteraar op natuurlijke basis. Het werkt samen met de natuur. Wij zetten de kenmerken van Stimusoil Impact voor u op een rij. Stimusoil Impact is een natuurlijk product van marine kalk en bevat van nature pheophlore. Dit is een extract uit zeewier, dat koolhydraten en eiwitten bevat en voeding is voor bacteriën (bodemleven). Stimusoil Impact bestaat uit de volgende componenten:

 • 40% calciumoxide
 • 3% magnesiumoxide
 • 44% neutraliserende waarde

Stimusoil Impact is een korrelproduct:

 • < 2,0 mm: 1% max
 • 2,0 – 2,8 mm: 6% max
 • 2,8 – 5,0 mm: 84% min
 • > 5,0 mm: 9% max

Hoe draagt Stimusoil Impact bij aan een betere bodem

In theorie zijn de voordelen die het gebruik van Stimusoil Impact met zich meebrengt legio. Maar hoe werkt het in de praktijk? Op een perceel zware rivierklei is de afgelopen 5 jaar een gedeelte van het perceel jaarlijks behandeld met 400 kg Stimusoil Impact en een gedeelte niet. In deze 5 jaar zijn er op 2 momenten bodemanalyses uitgevoerd door Eurofins Agro namelijk in 2016 en 2019. Op deze manier is in beeld gebracht welk effect Stimusoil Impact op de bodemstructuur en samenstelling van de bodem heeft.

Effect van Stimusoil Impact op de bodemstructuur en samenstelling van de grond

De toepassing van Stimusoil Impact zorgt voor een vergroting van het CEC (Cation Exchange Capacity) in de bodem. Deze waarde geeft weer in hoeverre de bodem in staat is mineralen vast te leggen en af te geven. Hoe hoger dit getal, hoe meer mineralen kunnen worden vastgelegd en op een later moment worden afgegeven als de plant deze nodig heeft. We zien daardoor een toename van kali, calcium en magnesium en daardoor ook een betere beschikbaarheid van deze elementen.
In onderstaande grafiek is de procentuele toename van deze bodemparameters weergegeven na een behandeling met Stimusoil Impact gedurende een periode van 5 jaar.

 

 

De toename van de calciumbodemvoorraad en beschikbaarheid heeft een positief effect op de bodemstructuur. Waar Stimusoil Impact is toegepast, is de verkruimeling van de grond beter vergeleken met de onbehandelde grond (zie afbeeldingen).

 

 

Ook als dieper in de bodem gekeken wordt, zijn verschillen in structuur en samenstelling van de bodem te zien. Op de foto links is de bodem behandeld met Stimusoil Impact. Hier zien we meer beworteling in de bodem vergeleken met de onbehandelde bodem rechts.

 

Effect van Stimusoil Impact op organische stof en stikstofleverend vermogen

Stimusoil Impact bevat pheophlore (suikers, koolhydraten en eiwitten). Dit is een voedingsbron voor bodembacteriën die organisch materiaal omzetten. De aanwezigheid van pheophlore zorgt voor een toename van het organische stof gehalte, maar ook een hogere kwaliteit van de organische stof. Dit zien we in de parameter C-organisch. Hoe hoger de waarde van C-organisch is, hoe meer koolstof (C) er in de organische stof zit en hoe stabieler deze koolstof is. Dit heeft een positief effect op de structuur en de grootte van het CEC. Een bijkomend voordeel hiervan is de toename van het stikstofleverend vermogen van de grond.

 

Effect van Stimusoil Impact op aanwezigheid silicium, mangaan en borium

Doordat Stimusoil Impact tal van spoorelementen bevat, zien we hiervan een toename bij silicium, mangaan en borium. Stimusoil Impact bevat nog meer spoorelementen, tot nu toe zien we daar geen toename.

 

Proefresultaten Stimusoil Impact bij aardappelen

Dit seizoen zijn er aardappelen geteeld en bemonsteringen uitgevoerd om het effect van Stimusoil Impact te bepalen op de opbrengst en knolzetting. In de onderstaande grafiek worden de verschillen in opbrengsten weergegeven indien de bodem is behandeld met Stimusoil Impact en wanneer deze behandeling niet heeft plaatsgevonden. De toepassing van Stimusoil Impact laat een grotere totaal opbrengst zien, namelijk 56.666 kg/ha (behandeld) tegenover 54.333 kg (onbehandeld). Hierbij is de meeropbrengst gerealiseerd in de maat 0/40 en 40/70. Dit betekent dat er in het behandelde gedeelte een betere knolzetting heeft plaatsgevonden.

 

Adviesdosering Stimusoil Impact

Stimusoil Impact kan het gehele jaar door gestrooid worden. Voor bodemverbetering is het advies om de eerste jaren 300 – 600 kg per hectare te strooien.

Stimusoil Impact telt niet mee voor uw mineralenbalans en is goed met de kunstmeststrooier te doseren. Bovendien is het een natuurlijk product dat om die reden uitstekend in een duurzame bedrijfsvoering past.

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.