24 oktober 2019

Organische mest en compost voor een optimale bodem

Ze hebben een grondverzetbedrijf, een loonbedrijf en een akkerbouwbedrijf. Jaarlijks verbouwen ze ongeveer 350 hectaren aardappelen, uien, bieten en snijmais. Dat laatste gewas is bijzonder, want dat is bestemd voor melkveehouders uit hun klantenkring. In ruil daarvoor leveren deze melkveehouders hen de benodigde mest. In gesprek met vader Peter en zoon Jack Varekamp uit het Zuid-Hollandse Tinte.

“We gebruiken zowel drijfmest als vaste mest en compost en onze gewassen reageren er goed op. Natuurlijk heeft het ook te maken met de kostprijs, die is interessant. En met kunstmest mis je bepaalde nutriënten die je met organische mest en compost wel opbrengt.”

Het bouwplan van Varekamp kun je gerust zwaar noemen, maar dat vangen ze dus op door veel gebruik te maken van organische mest en compost. “We telen veel vroege gewassen waardoor we voldoende tijd hebben om organische mest en compost toe te passen en onze groenbemesters te zaaien.” Het blijkt dat de aanpak van Varekamp werkt. Het gevarieerde aanbod van organische stof zorgt ervoor dat de bodem in goede conditie blijft.

Rijenbemesting

Het feit dat ze zoveel mest en compost kunnen inzetten, heeft alles te maken met het optimaal gebruikmaken van de plaatsingsruimte. “Op advies van Van Iperen gebruiken we Power Start Granulaat. Door dat in de rij toe te dienen, plaatsen we de nutriënten zo efficiënt mogelijk, waardoor we voldoende ruimte over houden voor organische mest en compost.”

Precisielandbouw is volgens de beide akkerbouwers dan ook de toekomst. Zo zijn ze vorig jaar met het TT+-concept van Van Iperen begonnen met plaatsspecifiek spuiten van bodemherbiciden in aardappelen en uien. En aangezien er variabel gezaaid kan worden, ligt er nu ook een proef in de mais.

“We verwachten dat dit voor een betere kwaliteit en meer uniformiteit gaat zorgen. Hoewel we nog niet weten wat deze proef daadwerkelijk oplevert, zie je wel dat waar we ruimer hebben gezaaid de stengels dikker en de kolven groter zijn. Met de hakselaar meten we straks de opbrengst en de voerderwaarde. Voor de veehouder is natuurlijk vooral dat laatste belangrijk.”

NIR-sensoren

Door toepassing van een NIR sensor (infrarood) weten ze bij drijfmest precies waar en hoeveel fosfaat en stikstof wordt aangewend. Dat wordt met GPS plaatsspecifiek vastgelegd en levert een bemestingskaart op van het perceel. “Op basis van die gegevens bepalen we óf en wát we waar nog toe moeten voegen. We hebben met die NIR-technologie dus veel meer inzicht in wat we op het land brengen.”

Belangrijk vinden ze bij Varekamp ook dat het land wordt geëgaliseerd. Ook daarbij maken ze gebruik van GPS. Jack: “Er is een directe relatie tussen de hoogtekaart van een perceel en de opbrengstkaart van bijvoorbeeld snijmais. Heb je een nat jaar, dan heb je op de lage plekken minder opbrengst, bij een droog jaar zijn het vooral de hoge plekken die achterblijven. Het gaat dus vooral om de waterhuishouding. Maar wij hebben nog iets ontdekt. Met behulp van GPS kunnen we een hoogtekaart maken waarbij we rekening houden met de bolling van de aarde. Hierna bepalen we hoeveel teeltaarde we maximaal weghalen. We willen hierbij de teeltlaag minimaal aantasten. Het uiteindelijke ‘kilverplan’ brengt in kaart waar we hoeveel teeltaarde weg halen of aanbrengen. Deze kaart gebruiken wij daarna voor het plaatsspecifiek strooien van compost. Dit heeft een positief effect op het intact houden van je organische-stof balans binnen een perceel.

Veel kennis

De relatie met Van Iperen bestaat al heel lang. Naast de levering van gewasbeschermingsmiddelen, maakt Varekamp gebruik van het TT+-concept plaatsspecifiek spuiten, bemesten en sinds kort ook zaaien. “Dat werkt heel goed. De bodempotentiekaarten die Van Iperen aanlevert, kloppen perfect.” Op hun beurt leveren ze weer organische mest aan klanten van Van Iperen. “We zij blij met de samenwerking. Bij Van Iperen is veel kennis als het gaat om de bodem en het beheer van de organische stofbalans. En daar maken wij als akkerbouwers graag gebruik van.”

Organische stof is een cruciaal element voor een goed functionerende bodem en daarmee voor een goede gewasgroei. Wilt u ook aan de slag met het optimaliseren van het organische stofgehalte van uw bodem? Vraag dan de organische stofhandleiding aan via iperen.com/organischestof.