22 april 2020

Zaaiuien – onkruidbestrijding na opkomst

In de zaaiuien blijft het een strijd om het gewas gekiemd en boven te krijgen. Op zwaardere gronden drogen de zaadjes door het grove zaaibed erg snel uit. Hierdoor moet meerdere malen beregend worden. Door het beregenen is op veel plaatsen ook een korst aanwezig. Deze korst zorgt ervoor dat veel uien moeite hebben om er door te komen. Om deze korst zacht te maken moet er vaak weer beregend worden.

Het kost dit jaar erg veel inspanning om het gewas boven te krijgen. Maar op veel plaatsen is wel te zien dat het onkruid door blijft groeien. De wisselende stand maakt het lastig om een goede onkruidbestrijding uit te voeren. Blijf echter wel altijd iets doen, ook onder de huidige omstandigheden. Probeer bodemherbicide aan te vullen als er beregend wordt of een bespuiting met contactmiddelen uit te voeren als dit kan.

Daarnaast is chloor met de huidige wisselende stand een belangrijk middel. Chloor is erg zacht voor de ui. Ondanks dat de omstandigheden voor dit middel niet ideaal zijn, zet dit toch de rem op onkruiden. Advies:

Contact bespuiting:
Let op na toepassing minimaal 2-3 dagen droog en alleen toepassen op grijze grond. Heeft u stuifgevoelige grond, kijk dan uit met het toepassen van Bromotril.

Bromotril 0,20-0,35 ltr/ha  +
Starane top 0,05 ltr/ha

Zorg ervoor dat de uien voldoende afgehard zijn. Onder de huidige omstandigheden gaat dit na beregenen ook vrij snel.

Bodemherbicide:
Na zaai is het belangrijk om minimaal 1,00 ltr/ha Stomp toe te passen. Blijf ondanks de droogte voldoende bodemherbicide aanvullen. Doe dit in combinatie met chloor om zo het onkruid te blijven remmen. Niks doen is ondanks de droogte geen optie. Indien de uien gekiemd liggen of in kram stadium staan, kan er ook AZ 500 worden toegepast. Advies:

Stomp 1,00 ltr/ha (basis na zaai)
Az 500 0,20 ltr/ha (uien in kram stadium)

Rond opkomst:

Chloor  0,50 ltr/ha +
Stomp 0,25 ltr/ha

De omstandigheden vragen om maatwerk op veel percelen. Overleg daarom met uw adviseur wat de juiste aanpak is.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.