06 mei 2020

Onderzoek naar bemesting in aardappelen

De Rusthoeve heeft een proef aangelegd waarin onderzoek wordt uitgevoerd naar bemesting in aardappelen. In deze proef wordt onderzoek gedaan naar het effect van de startmeststoffen Powerstart Granada, Powerstart Pelona en Powerbasic Fuji ten opzichte van geen fosfaat aan de basis en standaard fosfaat via korrelbemesting.

Naast het onderzoek van onze startfosfaten, kijken we ook naar het effect van fosfaatvervangers. Dit zijn producten op basis van humuszuren, organische zuren, IPE technologie of bacteriën die in staat zijn om fosfaat uit de bodem los te maken of om te voorkomen dat fosfaat vastgelegd wordt aan onder andere calcium, ijzer of aluminium. We kijken daarbij naar solotoepassing van fosfaatvervangers, maar ook naar deze producten als toevoeging aan onze startfosfaten. Op deze manier kunnen we kijken of een nog hogere efficiëntie kan worden behaald en of we met een lagere gift mineralen in combinatie met biostimulanten gelijkwaardige of betere resultaten kunnen behalen.

Als de proefresultaten bekend zijn, dan zullen deze worden toegevoegd aan de website www.powerlinemeststoffen.nl. Hier zijn al eerder resultaten gepubliceerd van proeven met Powerstart Granada en Powerstart Pelona in pootaardappelen.

 

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.