11 mei 2020

Wijzigingen Gecombineerde opgave t/m 9 juni zonder korting

Vanwege de coronacrisis kunt u, zonder de gebruikelijke termijnkorting, na 15 mei wijzigingen in uw ingediende Gecombineerde opgave doorgeven. U moet echter wel uiterlijk 15 mei de GLB-subsidies hebben aangevraagd. Zorg ervoor dat u uw Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei indient en eventuele correcties uiterlijk 9 juni doorvoert.

Bron: Component Agro

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.