19 mei 2020

Vaste organische mest

Nu de meeste gewassen gezaaid of geplant zijn, is de tijd van gewasverzorging aangebroken. De gewassen groeien in de eerste helft van 2020 niet vanzelf. We mogen wel zeggen dat het een jaar van uitersten is. Eind 2019 was het bijzonder nat en de laatste periode is het extreem droog. Deze weersextremen vragen veel van u en van uw bodem. Probeer dan ook bouwplanmatig uw bodem te voorzien van de juiste organische meststoffen. Er zijn verschillende vaste meststoffen te verkrijgen denk aan champost, compost, geitenmest, paardenmest en rundveemest.

Naast drijfmest, is voldoende vaste organische mest zeer belangrijk in een bouwplan. Voor de organische stof voorziening van uw grond. Na de oogst van gewassen als tulpen, wintergerst, wintertarwe, is het toepassen van vaste organische mest voor het zaaien van een groenbemester een mooie basis voor een nieuw teeltseizoen. Om er zeker van te zijn dat u vaste organische mest kunt krijgen tegen een scherp tarief, kunt u dit het beste vastleggen. Overleg dit met uw adviseur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ardon Verschoor (tel. 06 – 51 78 95 69).

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.