06 april 2021

Stimuforce Asco – abiotische stress

Abiotische stress heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het gewas. Bij abiotische stress kunt u denken aan stress veroorzaakt door bijvoorbeeld droogte, koude, hitte of hagel. Biostimulanten kunnen worden ingezet om de negatieve effecten van abiotische stress op het gewas te beperken, waarbij iedere biostimulant zijn eigen specifieke werking heeft.

Stimuforce Asco zorgt er onder andere voor dat het gewas minder gevoelig wordt voor een periode met lage temperaturen. In de afgelopen week is bij diverse rassen de bladontwikkeling behoorlijk op gang gekomen waardoor de toepassing van Stimuforce Asco aan de orde is wanneer de omstandigheden hier om vragen. Dit product bestaat voor 85% uit hoogwaardig zeewierextract, aangevuld met aminozuren en vitaminen. Door het inzetten van Stimuforce Asco wordt het gewas hormonaal voorbereid op een periode van abiotische stress en wordt de suikerproductie tijdelijk verhoogd. Voor een optimaal effect is het belangrijk om dit product preventief in te zetten op ongeveer 3 dagen voor de verwachte stressperiode. Van Stimuforce Asco mag ongeveer een week werking worden verwacht. Afhankelijk van de specifieke situatie is het dus van belang om de toepassing tijdig te herhalen wanneer de omstandigheden hier om vragen. Wanneer Stimuforce Asco tijdens de bloeiperiode wordt toegepast, heeft dit een stimulerend effect op de zetting van de vruchten. Hierbij kan worden uitgegaan van 3 toepassingen vanaf het begin van de bloei in zowel appel als peer.

Stimuforce Asco 2,00 ltr/ha (niet mengen met calcium)

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.