14 oktober 2021

Reageer net als Van Iperen op het concept 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e APN)

De impact van de voorgestelde maatregelen in het concept 7e APN zullen voor uw bedrijf groot zijn. Het 7e APN schrijft een groot aantal regels voor waaronder:

  • Het telen van een rustgewas in een rotatie van 1:3
  • Een verplichte teelt- en bemestingsvrije zone van 2 tot 5 meter
  • Geen stikstofgebruiksruimte voor de teelt van groenbemesters
  • Er wordt uitgegaan van de kalenderlandbouw

Deze regels knagen opnieuw aan het verdienvermogen van u als agrarisch ondernemer en staan in veel gevallen haaks op de wensen die er leven ten aanzien van het verbeteren van de bodemgezondheid en de biodiversiteit. Zoals het er nu naar uitziet, zijn deze regels eenvoudig controleerbaar door de overheid, maar dragen deze niet tot nauwelijks bij aan een betere waterkwaliteit.

Het voorgestelde ontwerp 7e APN voor de komende vier jaar is sterk regulerend, generiek (geldt voor iedereen, ongeacht of je al maatregelen hebt genomen) en vraagt ingrijpende veranderingen van de bedrijfsvoering waarbij de economische onderbouwing nog niet is doorberekend.

Van Iperen  zal haar zienswijze op deze conceptnota 7e APN indienen. Het is van groot belang dat u als ondernemer dit ook doet. Wij ondersteunen de actie die van LTO uitgaat. Hieronder leest u wat u er aan kunt doen.

Wat kunt u doen?
LTO Nederland roept haar leden op om de impact van het 7e APN op het eigen bedrijf in beeld te brengen, en middels een schriftelijke reactie kenbaar te maken bij het ministerie van LNV. Om daarbij te ondersteunen, biedt LTO Nederland een sjabloon aan. Dit sjabloon kunt u gebruiken voor uw reactie. U kunt reageren tot en met 18 oktober 2021. Ook LTO zal inhoudelijk reageren.

U kunt uw brief indienen bij LNV op de volgende manieren:

  • Per e-mail naar: planMER7eAP@minlnv.nl
  • Schriftelijk naar: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit, t.a.v. Zienswijze ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn en plan-MER, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

LTO Nederland ontvangt graag een kopie van uw e-mail op wvdkandelaar@lto.nl (bijv. in cc of bcc). Zo kunnen zij zicht houden op het aantal ingediende reacties en krijgen zij als vereniging inzicht in de gevolgen op uw bedrijf. Daarmee kunnen zij hun lobby aanscherpen.

LTO Noord organiseert ook een webinar op donderdag 14 oktober. Aanmelden kan nog via:  www.ltonoord.nl/aanmelding14oktober.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!