18 november 2021

De bodem kan niet zonder organische meststoffen

Organische meststoffen hebben verschillende positieve effecten. Ze verbeteren de bodemstructuur, zorgen dat de bodem water en nutriënten beter vasthoudt, stimuleren het bodemleven en zorgen ervoor dat de plant beter groeit. De rol van deze meststoffen wordt dan ook steeds belangrijker. Adviseur Akkerbouw Ardon Verschoor legt uit waarom.

Door klimatologische veranderingen en de strenger wordende wet- en regelgeving is er steeds meer aandacht voor het weerbaarder maken van de bodem en het gewas. “De bodem is de basis. Als die niet op orde is, haal je nooit het maximale uit je gewas.”

Systeemaanpak
Kennis over organische meststoffen wordt steeds belangrijker. “Dat is nodig om de vruchtbaarheid van de bodem, de weerbaarheid en de bodemstructuur op peil te houden. Het totaalplaatje moet kloppen: de grondsoort, organische mest en kunstmest. Daarom nemen wij bij Van Iperen een bemestingsplan mee in een geïntegreerde systeemaanpak. Daarbij kijken we naar allerlei factoren: steeds zwaarder wordende machines, schaalvergroting, mechanisatie, langere en nattere oogstperiodes en extremere pieken en dalen in het groeiseizoen. Om die factoren de baas te kunnen zijn, is een geïntegreerde systeemaanpak van groot belang. Door de extreme omstandigheden wordt het steeds meer een uitdaging. Het blijft lastig daarop te sturen. We moeten kunstmest zo efficiënt mogelijk inzetten om zoveel mogelijk ruimte te hebben voor organische meststoffen om de bodem en de gewassen mee te voeden.”

Schijf van vijf
De toegenomen aandacht voor organische meststoffen komt zoals eerder gezegd ook voort uit de strenger wordende wet- en regelgeving. “Akkerbouwers mogen steeds minder fosfaat gebruiken. De politieke druk om minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, wordt steeds groter. Daarnaast zien akkerbouwers het positieve effect van de organische meststoffen.” Net als mensen heeft de bodem gevarieerde voeding nodig. “Wij eten van de Schijf van vijf. Zo moeten we ook kijken naar de voeding voor de bodem. Naast kunstmest moeten we de bodem voeden met organische meststoffen. Er zijn vloeibare organische meststoffen zoals drijfmest, mineralenconcentraat en digestaat en vaste organische meststoffen zoals champost, compost of strorijke mest.” Ardon verwacht dat kunstmest in Nederland in de toekomst verder onder druk komt te staan. “En veel veehouderijen verdwijnen, dus is er ook minder mest. Een boer moet de plaatsingsruimte op zijn bedrijf zo efficiënt mogelijk benutten met dierlijke mest, organische mest en kunstmest. Die kun je aanvullen met biostimulanten en aminozuren, zeewierextract, humuszuren en fulvinezuren. Het gaat om de vier j’s: het juiste product in de juiste hoeveelheid op het juiste moment en op de juiste plaats. Precisielandbouw kan daarbij een rol spelen.”

Contact
Heeft u vragen over organische meststoffen? Neem dan contact op met Ardon Verschoor (06-51789569, verschoor@iperen.com) of uw akkerbouwadviseur.

 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.