10 mei 2023

Teeltadvies 10 mei

Deze week in het teeltadvies: Onder andere onkruidbestrijding in suikerbieten, uien, wintertarwe, bonen en erwten. En luisbestrijding in suikerbieten..


.

Wintertarwe – afrijping

In veel percelen wintertarwe zal binnenkort het vlagblad uitgerold zijn. Dit is het moment om de T2 bespuiting uit te voeren. Zeker met de huidige, vochtige omstandigheden is het belangrijk om de tarwe goed beschermd te houden. Wanneer er bij een hoge druk van schimmels ook nog een T3 bespuiting (aarbespuiting) uitgevoerd wordt, kunt u voor de vlagbladbespuiting een lagere dosering gebruiken. Bij een lage ziektedruk zal een volledige dosering op T2 voldoende zijn. De T2 bespuiting kan uitgevoerd worden met Elatus Era 0,75 – 1,00 ltr/ha of Ascra Xpro 0,85 – 1,10 ltr/ha of Revytrex 1,10 – 1,50 ltr/ha. Let op; de laagste dosering alleen inzetten als u ook een T3 bespuiting uitvoert.
Elatus Era mag 1 keer per teeltcyclus worden toegepast, let hierop als u gebruik maakt van dit middel..

In percelen met veel wortelvuil kan de vlagbladbespuiting gecombineerd worden met een bespuiting tegen wortelonkruid. Voer waar het nodig is deze bespuiting op korte termijn uit, zodat het wortelonkruid bestreden is voordat de aren in de wintertarwe verschijnen..


.

Wintertarwe – wortelonkruid

Voor de bestrijding van wortelonkruid zijn verschillende middelen beschikbaar. De keuze van deze middelen hangt vooral af van de onkruiden die bestreden moeten worden. Wanneer in het perceel akkerdistel en/of akkermelkdistel bestreden moet worden kan dit met een mix van Traton SX 45 gr/ha + MCPA 2,00 ltr/ha of een combinatie van Tapir 1,00 ltr/ha + MCPA 2,00 ltr/ha. Als er ook aardappelopslag aangepakt moet worden, kan aan deze combinatie Starane Top 0,30 ltr/ha of Pixxaro 0,35 ltr/ha worden toegevoegd. Wanneer er veel kleine onkruiden aanwezig zijn na een najaarsbespuiting, kunnen deze aangepakt worden door Primus 50 ml/ha toe te voegen..

Als er in het perceel een bredere bezetting van wortelonkruid is met bijvoorbeeld veenwortel, haagwinde, akkermelkdistel of aardappelopslag, kan gebruik worden gemaakt van een combinatie van Tapir 1,00 ltr/ha + Primstar 1,00 ltr/ha. Wanneer er ook akkerdistels bestreden moeten worden, kan deze mix versterkt worden met MCPA 2,00 ltr/ha..


.

Suikerbieten – onkruidbestrijding

De suikerbieten die afgelopen week gezaaid zijn, komen door de vochtige omstandigheden en de hoge temperatuur erg snel boven. Hierdoor kan vlot begonnen worden met de LDS-bespuitingen, wat ook nodig zal zijn, omdat door de groeizame omstandigheden het onkruid ook sneller ontwikkelt dan we in vorige jaren gewend waren. Wanneer de percelen begaanbaar zijn, kan vanaf opkomst gestart worden met 0,50-0,75 ltr/ha Nymeo/Goltix + 0,50-0,75 ltr/ha Powertwin + 0,50-0,75 ltr/ha Astuss + 0,50 ltr/ha Powerleaf Mangaan Plus. Bij varkensgras en kamille kan hier Safari 10-15 gr/ha of Safari DuoActive 100 gr/ha worden toegevoegd..


.

Suikerbieten – luisbestrijding

In verschillende percelen worden al luizen op de bieten waargenomen. Wees alert op groene bladluizen. Deze kunnen namelijk vergelingsvirus in de bieten overbrengen. Zwarte bonenluizen veroorzaken vooral zuigschade in de bieten. De schadedrempel voor groene luizen is daardoor een stuk lager dan de schadedrempel voor zwarte bonenluizen. Controleer de percelen op aanwezigheid van groene luizen. In de jonge stadia van de bietenplant is de schadedrempel voor groene luizen bepaald op twee groene luizen per 10 planten. Wanneer deze drempel overschreden wordt, is het verstandig om de luizen te bestrijden. Voor de bestrijding van de luizen in bieten wordt afgeraden om pyretroïden als Decis en Sumicidin te gebruiken, omdat deze de natuurlijke vijanden van de luizen ook bestrijden. De middelen die op dit moment beschikbaar zijn voor de bestrijding van luizen zijn Batavia (2x/ teelt) en Teppeki (1x/ teelt). Pirimor heeft ook nog een toelating, maar kan beter worden toegepast bij hogere temperaturen en in een verder ontwikkeld gewas, zodat de dampwerking optimaal benut kan worden. Omdat het aantal beschikbare toepassingen beperkt is, is het belangrijk om per perceel te controleren op de aanwezigheid van groene bladluizen, en bij overschrijding van de schadedrempel een bespuiting uit te voeren met Teppeki 140 gr/ha of Batavia 0,45 ltr/ha + Astuss 0,75 – 1,00 ltr/ha..


.

Uien – onkruidbestrijding

De zaaiuien ontwikkelen rond deze tijd ook vlot. Wel is er op veel percelen wat verschil in opkomst en gewasstadium. Vanaf opkomst tot het vlagbladstadium kan een bespuiting worden uitgevoerd met AZ 500 0,20 ltr/ha + Stomp 0,50 ltr/ha. Zorg zeker op onregelmatige percelen dat deze bespuiting is uitgevoerd voordat de eerste uien in het vlagbladstadium komen. Zolang de uien in het vlagbladstadium staan is het namelijk niet verstandig om herbicidebespuitingen uit te voeren..


.

Conserven bonen en erwten – onkruidbestrijding

Een aantal percelen conservenbonen en erwten is al gezaaid de afgelopen periode, en een gedeelte moet nog gezaaid worden. In deze teelten zijn de mogelijkheden om na opkomst het onkruid aan te pakken beperkt. Zorg er daarom voor, zeker bij wisselvallige weersomstandigheden, dat direct na zaai de bodemherbiciden gespoten worden.

.Naast de vertrouwde combinatie van Centium en Challenge is er dit jaar ook de mogelijkheid om Novitron DamTec in te zetten voor opkomst. In Novitron DamTec zitten de werkzame stoffen Aclonifen en Clomazone gecombineerd in één formulering. In de teelt van tuinbonen is Challenge niet toegelaten, wat maakt dat Novitron DamTec daar zeker een welkome aanvulling is.

.Erwten en Kapucijners voor opkomst: Centium 0,15 – 0,25 ltr/ha + Challenge 1,00 ltr/ha.
Tuinbonen voor opkomst: Novitron DamTec 2,40 kg/ha.
Sperziebonen voor opkomst: Centium 0,15 – 0,25 ltr/ha + Fresco 2,00 ltr/ha.
Let bij het toepassen van Challenge en Novitron DamTec op de extra driftreductie eisen die gesteld worden!

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.