11 juli 2023

Teeltadvies 12 juli

Deze week in het teeltadvies:

.

Wortelen

In wortelen kunnen verschillende schimmels zorgen voor aantasting van het loof. Naast dat deze aantasting opbrengst kan kosten, heeft dit ook een negatieve invloed op de kwaliteit en de rooibaarheid van het gewas.

Echte meeldauw is een schimmel die in wortelen onder droge omstandigheden de kop op kan steken. Een aantasting van echte meeldauw kan invalpoorten op het loof veroorzaken waardoor alternaria het gewas sneller kan aantasten. Wees in de vroege wortelpercelen alert op het aantreffen van echte meeldauw.

Voor wat betreft de alternaria is het advies om op het moment dat het loof openvalt en de grond gaat raken, preventief een bespuiting uit te voeren met een middel met werking tegen alternaria. Wanneer een bespuiting tegen alternaria nog niet aan de orde is, kan wel een bespuiting uitgevoerd worden met Stimuplant Multimix 2,50 ltr/ha + Powerleaf Zwavel 2,50 – 5,00 ltr/ha. Met deze bladbemesting wordt gezorgd voor een zo vitaal en weerbaar mogelijk loofpakket op de wortelen.

Wanneer het gewas toe is aan een bespuiting tegen alternaria, kan hiervoor gebruik gemaakt worden van de onderstaande middelen. In de wortelteelt zijn er bij verschillende afnemers verschillende eisen op het gebied van residu van o.a. fungiciden. Overleg daarom met uw afnemer welke middelen op uw perceel toegepast kunnen worden.

  • 0,40 ltr/ha Rudis
  • 0,70 ltr/ha Luna Experience
  • 1,00 ltr/ha Dagonis + 0,14 ltr Designer
  • 1,00 ltr/ha Amistar Top
  • 0,80 kg/ha Switch
  • 0,50 ltr/ha Score
  • 2,00 ltr/ha Scala

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.