Ons TT+ concept voor precisielandbouw

U bent hier: Home > Akkerbouw > Ons TT+ concept voor precisielandbouw


Als groeispecialist sinds 1921 hebben we het boerenbedrijf flink zien veranderen. Het aantal bedrijven is afgenomen en de gemiddelde bedrijfsgrootte is enorm toegenomen. Een trend die nog wel even aan zal houden. Voor u als ondernemer betekent dit dat u een nog efficiëntere bedrijfsvoering moet hanteren. Meer doen met minder betekent slimmer werken. Van Iperen helpt u hierbij met het TT+-concept.

Toenemende perceelgrootte vraagt om andere aanpak

De oppervlakte van percelen is in de afgelopen decennia door schaalvergroting en ruilverkaveling flink toegenomen. Deze grotere percelen worden bewerkt als één uniforme oppervlakte door eveneens grotere machines. Dit terwijl er binnen een perceel grote verschillen in de bodemstructuur aanwezig zijn. Door het perceel op te delen in kleine stukjes kan ieder stukje individueel behandeld worden, rekening houdend met hun specifieke ligging en bodemeigenschappen. Dit zorgt uiteindelijk voor een hoger teeltrendement.

Door een bodempotentiekaart kan ieder stukje individueel behandeld worden.

Het TT+-concept

Van Iperen brengt u als eerste in Nederland een totaalconcept voor precisielandbouw, het TT+-concept. Dit unieke concept bestaat uit vijf stappen met als einddoel teeltmaximalisatie. Wij leggen u uit hoe het werkt.

 

Binnen ons TT+-concept werkt u samen met uw teeltadviseur en onze precisielandbouwspecialisten. Samen doorloopt u de vijf stappen, neemt u relevante teeltkennis door en zet u deze eenvoudig om naar teeltbeslissingen in de vorm van taakkaarten. Eenvoud is de sleutel.

Bodem in kaart brengen

We starten met het kijken naar betere benutting van de specifieke bodemeigenschappen van uw perceel. Als eerste wilt u daarbij inzicht krijgen in de variatie in plantengroei binnen uw perceel, want de bodem is uw belangrijkste kapitaal. Wij noemen dit bodempotentie. Op basis van metingen en andere beschikbare gegevens stellen wij een bodempotentiekaart op. Deze vormt de basis voor plaatsspecifieke teeltmaatregelen.

 

Variabel toepassen

Om de bodempotentie volledig te kunnen benutten, helpen wij u in stap 2 bij het nemen van plaatsspecifieke teeltmaatregelen, die afgestemd zijn op de bodemvariatie. Om de plaatsspecifieke teeltmaatregelen effectief te kunnen uitvoeren, maken wij samen met u per bewerking een taakkaart. Met de taakkaarten kunt u vervolgens variabel poten/zaaien, bemesten en spuiten. Zo werkt u aan een optimaal teeltresultaat van kant tot kant.

 

Gewas monitoren

Door tijdens het groeiseizoen het gewas regelmatig te monitoren, kunt u nauwkeurig en tijdig sturen met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Daarbij is de plaatsspecifieke bodemkaart weer de basis om de juiste plaatsen voor monitoring en bemonstering binnen het perceel te bepalen.

 

Bijbemesten

Om de opbrengstpotentie volledig te benutten, berekenen we een bijbemestingsadvies op basis van de gewastoestand, beschikbaarheid van mineralen en de resultaten van de plaatsspecifieke bemonstering. Dit bijbemestingsadvies vatten we samen in een taakkaart. Zo verdeelt u uw meststoffen beter aan de hand van de variatie in uw perceel.

 

Opbrengst bepalen

Natuurlijk wilt u aan het einde van het seizoen weten wat het TT+-concept u oplevert. Met een opbrengstmeter op de rooier of door ‘goede’ en ‘slechte’ plekken handmatig te bemonsteren, maakt u dit inzichtelijk en kunnen we de balans opmaken.

 

Online TT+-omgeving

Om de toepassing van precisielandbouw binnen ons TT+-concept nóg gemakkelijker te maken, heeft Van Iperen een online TT+-omgeving ontwikkeld. Deze TT+-omgeving is te benaderen via Mijn Iperen, onze persoonlijke online dienstverlenging. De beveiligde TT+-omgeving is dé centrale plek om al uw data op een eenvoudige manier te combineren, analyseren en te communiceren. Samen met uw teeltadviseur en de precisielandbouwspecialisten kunt u hier uw teeltbeslissingen inzien en nieuwe teeltmaatregelen vertalen naar praktische taakkaarten voor uw machines. De online TT+-omgeving ondersteunt de vijf stappen van het TT+-concept.

TT+ onderbouwd in de praktijk

De vertaling van de bodempotentiekaart naar in de praktijk bruikbare adviezen, onderbouwen we met de aanleg van meerjarige proeven die we opbrengstpotentieproeven noemen. Dit doen we door middel van een unieke aanpak en in samenwerking met gerenommeerde onderzoeksbedrijven zoals Wageningen University en Research (WUR) en Uien Innovatie en Kenniscentrum (UIKC).

Onze opbrengstpotentieproeven in verschillende gewassen.

Ervaringen met precisielandbouw

Inmiddels werkt een ruim aantal telers met ons TT+-concept. Benieuwd wat zij vinden van het TT+-concept? Lees hun ervaringen in vakbladen en in ons relatiemagazine ViP.

Gedragscode Datagebruik Akkerbouw

Van Iperen conformeert zich met het TT+-concept aan de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw van de Brancheorganisatie Akkerbouw. De gedragscode kan worden samengevat in de volgende punten:

Brancheorganisatie Akkerbouw

  • De rechten op de data van het teeltbedrijf zijn in handen van de teler: hij is “eigenaar”;
  • Omdat de kwaliteit van de data de waarde ervan bepaalt, staat de teler in voor de juistheid en de volledigheid van de data;
  • De afnemer van de data moet vooraf het gebruiksdoel van de data melden aan de teler. Deze beslist of zijn data mogen worden gedeeld voor dit doel;
  • De afnemer mag de data alleen gebruiken voor het overeengekomen gebruiksdoel;
  • De afnemer van de data gaat zorgvuldig om met de data. Dit betekent dat de afnemer de data zo goed mogelijk beveiligt tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang en dat hij regelmatig back-ups maakt om dataverlies te voorkomen.

Precisielandbouw: voor iedere teler binnen handbereik!

Verhoging van het teeltrendement door in te spelen op variatie binnen het perceel ligt nu binnen handbereik met het TT+-concept. Instappen is eenvoudig en vergt slechts een geringe investering. Benieuwd wat wij met ons TT+-concept voor u kunnen betekenen? Onze akkerbouwspecialisten staan klaar om samen uw teeltuitdagingen aan te gaan!

Alle informatie over het TT+-concept leest u terug in de folder.