Akkerbouw | Akkerbouw Nieuws | 07-04-2021

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Groeiregulatie granen

Nadat de bemesting op veel plaatsen is uitgevoerd zien we de tarwe groeien. Ook de onkruidbestrijding is op de meeste plaatsen uitgevoerd. De afgelopen weken waren de omstandigheden hier gunstig voor. De verschillen in de ontwikkeling van de tarwe zijn groot. De vroeg gezaaide percelen zijn goed ontwikkeld en de eerste knoop is daar al aanwezig. Dit is dan ook het moment om te starten met de groeiregulatie. Het tijdig toepassen van de groeiregulatie zorgt voor een sterker wortelgestel. Aangezien de temperatuur 's nachts richting 0 oC gaat, is het verstandig om de groeiregulatie uit te stellen naar een beter moment. Voor een veilige toepassing mag er geen nachtvorst optreden en bij voorkeur groeizaam en zonnig weer overdag. Het beste is om de groeiregulatie toe te passen bij een temperatuur boven de 10 oC. Als het weer ook volgende week weinig groeizaam wordt en u toch een groeiregulatie moet uitvoeren, kunt u overwegen om voor prodax te kiezen. Prodax werkt namelijk onafhankelijk van de temperatuur en het weer. Advies:

CeCeCe 0,50 ltr/ha +
Moddus evo 0,15 ltr/ha + (moddus als laatste in de tank toevoegen)
Powerleaf mangaan plus 0,50 ltr/ha

Bij blijvend lage temperaturen:

Prodax 0,30 - 0,50 kg/ha (dosering afhankelijk van ras)
Powerleaf mangaan plus 0,50 ltr/ha

Gele roest
Op verschillende percelen komen we gele roest aantasting tegen. Vooral onder droge/koude omstandigheden kan gele roest zich snel ontwikkelen. Controleer hierop en voer een gerichte bespuiting uit. Echter is het nog aan de vroege kant voor een T1 bespuiting. Daarom kunt u kiezen voor een late T0 bespuiting met soleil om het gewas nu schoon te krijgen. Wilt u toch een T1 bespuiting uitvoeren kies dan voor Elatus Era.

Bij aanwezige gele roest:

Soleil 1,20 ltr/ha

T1 bespuiting

Elatus Era 0,75 - 1,00 ltr/ha

Onkruidbestrijding zaaiuien

Door het mooie weer van de laatste weken is er veel gebeurd in het land. Vrijwel alle uien zijn inmiddels gezaaid. Uien die vroeg gezaaid en geprimed zijn, zijn erg snel gegroeid en staan op een aantal plaatsen al boven. Door het verdwijnen van chloor ziet de onkruidbestrijding in uien er dit jaar anders uit. Belangrijk is om de ontwikkeling goed te monitoren zodat er voor opkomst nog een bespuiting kan worden uitgevoerd. Gebruik iedere mogelijkheid die er is tussen zaai en vlagblad stadium om onkruidbestrijding uit te voeren. In het vlagbladstadium zijn er namelijk erg weinig mogelijkheden. Hanteer de volgende strategie per groeistadium:

Na zaai:

Lichte grond
Stomp   0,50 - 0,80 ltr/ha 
Zware grond
Stomp 1,00 - 1,50 ltr/ha 

Tot 3 dagen voor opkomst:

Matos extra 2,50 ltr/ha 
Stomp  0,75 - 1,00 ltr/ha 

Kramstadium:
Eventueel aanwezig vuil afbranden met bromotril, dosering afhankelijk van omstandigheden. Bij donker weer hogere dosering gebruiken.

Bromotril  0,15 - 0,35 ltr/ha 

Onkruidbestrijding plantuien

Nu er neerslag gevallen is, kan er ook goed bodemherbicide worden aangevuld in de plantuien. Op de meeste percelen is al een aantal bespuitingen uitgevoerd. Vul de wing P en stomp aan tot de gewenste hoeveelheid. Daarnaast kan er rond opkomst ook nog boxer worden toegevoegd. Boxer komt deels als vervanging van de chloor. Let wel op met boxer langs diverse buurgewassen zoals tulpen en bloeiende boomgaarden. Boxer kan hierin schade aanrichten. Advies bodemherbiciden:

Wing p  1,00 - 1,50 ltr/ha  
Stomp  1,00 ltr/ha 
Boxer  1,00 - 1,50 ltr/ha  

Indien er aanwezig onkruid is, zal er een contactbespuiting moeten worden uitgevoerd. Staan de uien nog niet boven dan kan er eventueel voor glyfosaat gekozen worden.

Bromotril/Emblem Flo 0,25 ltr/ha 
Starane top  0,15 ltr/ha

Johan Aarnoudse: “Blijven (onder)zoeken wat goed is voor de klant”

“In 2004 organiseerde ik met collega’s bij een klant een kennisdag over vloeibare kunstmest in de akkerbouw. Ik werkte toen 12 jaar bij Van Iperen en was commercieel technisch adviseur. Bij akkerbouwers werden de spuitmachines steeds breder.

'Zo snel mogelijk gaan investeren in de bodem'

Als het aan landbouwtoeleverancier Van Iperen ligt, gaan boeren voorsorteren op een toekomst met een beperkt kunstmest- en middelengebruik. Akkerbouwadviseur Rens de Bruijckere zegt dat groene middelen veelal een beter effect hebben als de bodemconditie op orde is. Van Iperen ondersteunt de telers op het pad naar geïntegreerde teelt.

Lees het artikel wat in Akkerwijzer is verschenen.
NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


www.iperen.com

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2021, alle rechten voorbehouden