Fruitteelt | Fruit Nieuws | 23-06-2022

Bekijk nieuwsbrief online | Print

Teelttip video - Fruitmot

Fruitmot is één van de weinige insecten die zowel met chemische als niet-chemische middelen onder controle gehouden kan worden. Andries Goeree licht in deze video verschillende strategieën toe.

https://youtu.be/_pgnEU1nHDQ

Neem voor meer informatie contact op met uw adviseur.

Van Iperen steunt de boeren

Ook wij maken ons zorgen over de impact van de stikstofplannen op onze sector. We vinden het belangrijk om uit te spreken dat de geformuleerde doelen en het tijdsbestek hiervan niet realistisch zijn. Alle gezamenlijke sectorinzet en -activiteiten op het gebied van plantgezondheid, biodiversiteit en precisieteelt worden onvoldoende gezien en niet meegewogen in de plannen. We zijn er echter van overtuigd dat hierin de oplossing ligt.

Vanuit Van Iperen gaan we hierover graag met u, maar ook met de overheid en verantwoordelijke ministers in gesprek. Diverse directieleden en medewerkers vervullen een rol in brancheorganisaties en belangenverenigingen en via deze en directe contacten zetten we ons in om deze boodschap over de bühne te krijgen en perspectief te bieden voor onze mooie sector.

In samenwerking met de andere leden van BO Akkerbouw is een persbericht geformuleerd om ook gezamenlijk vanuit de sector onze zorgen te delen.
NEEM CONTACT OP MET DE BUITENDIENST


Onze fruitteeltadviezen zijn opgesteld in samenwerking met:

     

www.iperen.com

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© 2022, alle rechten voorbehouden