06 januari 2023

Dirk Bakker: “Inperken bedrijfsgebonden adviseur niet in belang van sector”

"Daarom de oproep om bedrijfsgebonden adviseurs heel serieus te blijven nemen”

In het kader van het Uitvoeringsprogramma (UP) Gewasbescherming 2030 stuurt de overheid aan op een drastische wijziging in het advies waar agrariërs in de toekomst gebruik van mogen maken. Dirk Bakker, technisch directeur bij Van Iperen, plaatst een aantal kritische kanttekeningen bij dat nieuwe beleid.

“Recente informatie maakt duidelijk dat de overheid het advieswerk in tweeën gaat splitsen. Agrariërs krijgen te maken met een onafhankelijke bedrijfsadviseur. Die geeft strategisch advies voor een duurzame bedrijfsvoering. Dat idee sluit aan bij de verplichting voor agrariërs om vanuit de Sustainable Use Regulation (SUR) tenminste éénmaal per jaar strategisch advies in te winnen bij een ‘onafhankelijke adviseur’. Adviezen die meer gericht zijn op de operationele invulling kunnen volgens het wetsvoorstel worden verstrekt door een adviseur die al dan niet verbonden is aan een toeleverancier.”

Vertrouwen in de hoofdrol

“Als dit voorstel werkelijkheid wordt, is het van het allergrootste belang dat de bedrijfsgebonden adviseur alle ruimte blijft behouden om zijn advieswerk te doen. Gaan beide adviseurs echt samenwerken en weten ze elkaar scherp te houden, dan kan dit concept werken. Maar ik ben bang dat de praktijk weerbarstiger is en dat er veel te veel nadruk komt op de theorie: het zogenaamde onafhankelijke advies.” “Bedrijfsgebonden adviseurs worden niet zelden weggezet als mensen die telers aanzetten tot het gebruik van chemische middelen. Maar dat is te kortzichtig. Geen agrariër kan tegenwoordig meer zonder adviseur. Daar is het vak veel te gecompliceerd voor geworden. Naast de enorme administratieve druk en regelgeving waar hij mee te maken heeft, zijn de toenemende eisen die afnemers stellen aan het geteelde product een hoofdpijndossier aan het worden.” “Daarom de oproep om de bedrijfsgebonden adviseur heel serieus te blijven nemen. Daar zit namelijk de praktische kennis, niet bij de overheid. Die heeft dat de laatste decennia volledig overgelaten aan het bedrijfsleven. En daar is het voortvarend opgepakt. Adviseurs uit dat bedrijfsleven hebben zich steeds meer gespecialiseerd en kennen hun klanten als geen ander. Hun advies ontstaat vanuit een relatie waarin vertrouwen de hoofdrol speelt. Gevraagd en ongevraagd. Adviseurs hebben een gidsfunctie en gaan niet alleen uit van de korte termijn of vraag van vandaag. Het is hun verantwoordelijkheid geworden om een agrariër in staat te stellen om duurzaam en rendabel te telen, ook als dat betekent dat er door het geïntegreerd advies minder chemische gewasbeschermingsmiddelen worden verkocht .”

ICM –een geïntegreerde aanpak

“Het zijn de adviseurs van bedrijven als Van Iperen die het afgelopen decennium hun schouders eronder hebben gezet om agrariërs op het spoor van de geïntegreerde aanpak te zetten. Door het in snel tempo verdwijnen van middelen en toelatingen behoren makkelijke oplossingen met alleen chemie tot het verleden. Telen binnen de door de overheid gestelde kaders is complex geworden, waarbij kennis van bodem, weerbaarheid, bouwplan, rassenkeuze, vergroening, bemesting en biostimulanten een cruciale rol speelt. Daar is steeds meer specialistische kennis voor nodig en die vinden we bij die adviseurs. De hele sector heeft belang bij een geïntegreerde aanpak, die verbonden is met oogstzekerheid.”

Nauwkeurig kunnen ingrijpen

“Tegenwoordig leeft de gedachte dat het wel goed komt als we planten rustig hun gang kunnen laten gaan. Dat is inmiddels tot een onbetwistbaar motto verheven. Een ander geluid wordt niet meer toegelaten. ‘Zonder chemie wordt alles beter’, zo denkt men. Maar dat strookt niet met de realiteit. Af en toe moet je met een medicijn kunnen corrigeren, ook (zelfs) om een biologisch systeem in stand te kunnen houden. Dat doen we ook bij onszelf als we ziek zijn. Doordat we steeds nauwkeuriger kunnen monitoren, kunnen we inmiddels ook exacter doseren. Alleen daar waar het nodig is. We zijn echt op de goede weg. Willen we dat die transitie echt succesvol verloopt, dan zijn bedrijfsgebonden adviseurs nog heel hard nodig.”

Kennis van de regio

Bij het telen van gewassen wordt in toenemende mate de milieu-impact meegenomen. Daar hebben we als bedrijfsgebonden adviseurs als schakel tussen wetenschap en praktijk inmiddels een paar bemoedigende ervaringen mee opgedaan. Het blijkt dat er veel mogelijk is! Voor de toekomst hebben we adviseurs nodig van hoge kwaliteit, met kennis van de regio waarin ze actief zijn. Een adviseur op noordoostelijke zandgrond heeft vaak andere expertise nodig dan een adviseur op de Zeeuwse klei.” “Waar in de wereld wordt er zo rendabel, met een minimale milieu-impact per kg product, zoveel kwalitatief hoogwaardig voedsel verbouwd als in Nederland? Dat is echt uniek! En dat is mede dankzij die bedrijfsgebonden adviseur tot stand gekomen. Wees daar zuinig op!”

Reageren op dit artikel? Neem contact op met Dirk Bakker via bakkerd@iperen.com