11 augustus 2017

Uienbericht, 11-08-2017

In onderstaande grafieken ziet u per dag de ontwikkeling van valse meeldauw, bladvlekkenziekte en stemphylium voor de regio’s Westmaas, Dronten, Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland.

Meeldauw: De dagen waarop de waarde groter is dan 0, worden als gevaarlijk beschouwd
Bladvlekkenziekte: De ontwikkeling van bladvlekkenziekte wordt weergegeven in de combinatie van DSI en CDSI.

  • DSI Dagelijkse ziekte-index voor bladvlekkenziekte, waarde: 0, 1 of 2.
  • CDSI Cumulatieve DSI vanaf 5 dagen na opkomst. Wanneer de cumulatieve CDSI boven de 40 is, is een eerste bespuiting noodzakelijk.

Stemphylium: De ontwikkeling van stemphylium wordt weergegeven in de combinatie van ziektedruk en infectiekans. Wanneer een optelling van de infectiekans van drie aan één gesloten dagen hoger is dan 5, is de schadedrempel bereikt.

  • Ziektedruk = De ziektedruk is een maat voor de druk van Stemphylium.
  • Infectiekans = Hoe hoger de waarde van de infectiekans, hoe gevaarlijker het weer.

Regio Westmaas

 

Regio Dronten

 

Regio Zuid-Beveland

 

Regio Schouwen-Duiveland

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.