12 oktober 2017

Fruitbericht 36, 12-10-2017

Organische mest

Het wordt steeds duidelijker dat werken met organische mest een positief effect heeft op de gesteldheid van de bodem en van het gewas. U kunt organische mest gebruiken om de bodemstructuur van nog aan te planten percelen te verbeteren en op die manier problemen met afwatering en een slechte groei tegengaan. Zeker wanneer er sprake is van her-inplant, is een goede bodem van groot belang om de jonge bomen te helpen bij een goede start. Tevens wordt door het aanvoeren van organische mest het dalen van het organische stofgehalte in de bodem tegengegaan en bij voldoende aanvoer zelfs geleidelijk verhoogd.
Organische stof is belangrijk voor het vasthouden en vrijgeven van voor de boom noodzakelijke voedingselementen en functioneert ook als voeding voor het bodemleven. Ook wordt organische mest gebruikt voor het afdekken van de zwartstrook zodat jonge bomen beschermd worden tegen vorst. Bij deze toepassing wordt er tevens gewerkt aan het verbeteren van de bodemstructuur. Voor al deze toepassingen zijn er verschillende soorten organische mest beschikbaar die wij in deze mailing zullen toelichten. De verschillen tussen de diverse soorten organische mest zitten met name in de gehaltes van organische stof en de belangrijkste voedingselementen stikstof, fosfaat en kali.

 

Groencompost

Groencompost is een goede bron van stabiele organische stof waarmee de bodem op de lange termijn verbetert wordt. Dit product is gemaakt van een optimale mix van groenafval zoals blad, hout en gras. Groencompost heeft een lange duurwerking doordat het langzaam afbreekt. Omdat het fosfaatgehalte tot 3,5 kg per ton maar voor 50% mee telt is het met het oog op de beperkt beschikbare fosfaatruimte een interessant product.

 

Champost

Champost is een product wat afkomstig is uit de teelt van champignons. Het wordt gebruikt als voedingsbodem waar de champignons op groeien. Het bestaat uit een mengsel van paardenmest, kippenmest, kalk en veen. Champost is een restproduct vanuit de champignonteelt, waardoor het vaak makkelijk te verkrijgen is. Ten opzichte van Groencompost breekt Champost wat sneller af in de bodem.

 

Rundveemest op strobasis

Rundveemest is een restproduct vanuit de veehouderij. Rundveemest op strobasis is de onbewerkte vorm die zo vanuit de stal wordt afgeleverd, met nog aanwezige stroresten.

 

Ingedikte rundveemest

Ingedikte rundveemest is het product wat ontstaat tijdens een proces waarbij de dikke fractie van rundveemest wordt gefilterd en gescheiden van de dunne fractie. De vaste fractie die dan overblijft staat bekend als ingedikte rundveemest. Dit product heeft een hoog gehalte aan effectieve organische stof, waardoor het een meerwaarde heeft bij het verhogen en/of in stand houden van het organische stofgehalte in de bodem.

 

Geitenmest op strobasis

Dit product is te vergelijken met het eerder genoemde rundveemest op strobasis, maar is afkomstig vanuit de geitenhouderij. Het verschil met Rundveemest zit met name in de gehaltes, zo voegt geitenmest meer toe bij de opbouw van organische stof door het hogere gehalte effectieve organische stof.

 

Overzicht organische meststoffen

*tot 3,5 kg telt dit mee voor 50%, daarboven voor 100%

Toelichting tabel:

  • Gehaltes zijn in kg/ton
  • Gehaltes kunnen per levering afwijken van bovengenoemde getallen
  • WC = werking coëfficiënt, dit geeft aan voor hoeveel procent het gehalte meetelt in de mestboekhouding.

Wettelijk is bepaald dat voor fosfaat en stikstof maar een beperkte hoeveelheid/ha mag worden aangevoerd.

De huidige geldende regels zijn:

Tabel 1. Gebruiksnormen stikstof (N) per hectare per jaar ‘op bedrijfsniveau’ (2014-2017)

Tabel 2. Gedifferentieerde gebruiksnormen fosfaat (P2O5) per hectare (2017).

*Zonder geschikt bodemonderzoek valt u automatisch onder fosfaatklasse ‘hoog’.

Opmerking: Fosfaatverruiming is alleen mogelijk na bemonstering van de grond door een daarvoor bevoegd laboratorium. Meer informatie vindt u op https://mijn.rvo.nl (zoekterm: fosfaat gebruiksnorm).

Wanneer u in 2017 nog ruimte heeft in uw mestboekhouding met het oog op de toegestane gebruiksnormen, kan dit benut worden om dit jaar nog organische mest aan te voeren. Bereken goed welke ruimte u nog heeft, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.

Alle producten zijn bij ons te verkrijgen en zijn beschikbaar. Overleg de mogelijkheden met uw adviseur.

Andries Goeree tel. 06 – 12 17 28 17
Martin Tolhoek tel. 06 – 10 67 29 15
Frank Eerland tel. 06 – 51 25 80 78
Frans Eerland tel. 06 – 10 71 38 23

Voor overige informatie en/of bestellingen kunt u contact opnemen met ons kantoor in ’s-Gravenpolder (0113-311245).

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.