19 juli 2019

Wijzigingen in Tabellenbrochure 2019; bijna compleet

Voor de juiste berekeningen voor alle zaken rondom de Meststoffenwet zijn veel normen en forfaits nodig. Deze (en meer) informatie is terug te vinden in de Tabellenbrochure 2019. Het heeft lang geduurd, maar inmiddels zijn (de meeste) wijzigingen opgenomen.

Bron: Component Agro 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.