12 september 2019

Insecten

Koolvlieg blijft in veel regio’s actief. De aanwezigheid van koolmot(rupsen) is nu zeer laag, maar we zien wel een enkele rups van een koolwitje (met name in pyrethroïde-vrije percelen). Tripsen vinden we nog steeds in beperkte mate, zowel dode als nog levende tripsen. Het wordt steeds lastiger om trips te bestrijden na half september. De trips kruipt dan weg en heeft vaak al wel gezorgd voor schraapschade.

Vanaf de tweede helft van september zal met name tegen koolvlieg een bestrijding plaatsvinden. Hiervoor wordt voornamelijk een pyrethroïde ingezet. In dit seizoen zijn er vaak al meerdere toepassingen met Karate Zeon en Sumicidin Super gedaan. Ter voorkoming van een eindresidu kunnen de laatste 1 á 2 toepassingen het beste gedaan worden met Decis of eventueel Flipper.

Houd rekening met de veiligheidstermijnen van insecticiden in spruitkool:

  • Steward en Flipper – 1 dag
  • Movento, Pirimor en Tracer – 3 dagen
  • Karate Zeon, Sumicidin Super, Decis, Benevia en Calypso – 7 dagen
  • Teppeki 14 dagen

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.