05 februari 2020

Invulling vergroeningseisen 2020 minimaal gewijzigd

Vraagt u in 2020 bedrijfstoeslag aan? U zult dan ook aan de vergroeningseisen moeten voldoen, tenzij u daarvoor vrijgesteld bent. De vergroeningseisen zijn in 2020 gelijk aan 2019. De invulling is wat gewijzigd. De optie ‘Braak met drachtplanten’ is uitgebreid. U kunt geen gebruik meer maken van het Veldleeuwerikpakket.

 

component agro 5-2-2020

Bron: Component Agro

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.