09 juni 2020

Geen verplichte rijenbemesting mais, drijfmest later uitrijden

Teelt u mais op zand- en/of lössgrond? Vanaf 2021 krijgt u waarschijnlijk te maken met aangepaste regels. De bedoeling is dat u uiterlijk 31 januari moet aangeven op welke percelen u mais wilt telen. U mag op deze percelen pas vanaf 1 april drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. Door invoering van deze voorgestelde alternatieve maatregelen, komt de verplichte rijenbemesting in mais te vervallen.

Bron: Component Agro

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.