06 oktober 2020

Reinigen fertigatiesysteem

Het is nu een mooi moment om het fertigatiesysteem inclusief de druppelslangen te reinigen en af te tappen. Vaak is er anorganische (zouten) en organische (groene aanslag) verontreiniging in de leidingen aanwezig. Er is goede ervaring opgedaan met de combinatie van een 3% oplossing salpeterzuur + 3% oplossing waterstofperoxide. Salpeterzuur lost de zouten op en waterstofperoxide de organische vervuiling. Wij adviseren u deze oplossing 24 uur in de leidingen te laten staan en de druppelaars door te spoelen. Spoel daarna de leidingen na met schoon water en laat deze leeglopen.

Wanneer gedruppeld wordt met leidingwater, kan de genoemde concentratie wat verlaagd worden omdat er over het algemeen minder vervuiling is. Het is echter wel goed om aandacht te geven aan het reinigen om verstoppingen te voorkomen.

N.B. Sluit de eventuele pH-voelers af. Deze kunnen door dit mengsel aangetast worden! Na de reiniging de pompen aftappen, filters verwijderen en het systeem vorstbestendig maken.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.