24 maart 2021

Fosfaatdifferentiatie uiterlijk 15 mei in GO opgeven

U kunt in de Gecombineerde opgave aangeven, dat u gebruik wilt maken van hogere fosfaatgebruiksnormen o.b.v. grondmonsters (fosfaatdifferentiatie). U doet dit door in de Gecombineerde opgave meerdere vinkjes te zetten. Daarnaast moet u per gewasperceel de analyseresultaten invullen. Bij meerdere monsters per topografisch perceel geeft u het gewogen gemiddelde van het betreffende topografisch perceel door.

Bron: Comonent Agro

Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.