24 maart 2021

Onkruidbestrijding graszaad

Een goede middelencombinatie gespoten op het juiste moment is essentieel voor een geslaagde onkruidbestrijding in (engels raai) graszaad. De lastigste breedbladige onkruiden om te bestrijden zijn o.a. ereprijs en paarse dovenetel. Voor een geslaagde onkruidbestrijding geven we hieronder ons advies. Kies bij voorkeur een groeizame ochtend en spuit over een opdrogend dauw-nat gewas. Een combinatie met Fox is noodzakelijk om ereprijs en dovenetel effectief te bestrijden. Advies:

Fox 0,65 ltr/ha +
Primstar 1,00 ltr/ha +
(eventueel Primus 50 cc/ha)

of:

Fox 0,65 ltr/ha +
Tapir 1,00 – 1,50 ltr/ha

Als u van plan bent om op een later moment een aparte stekelbestrijding uit te voeren, kies dan voor de eerste combinatie. Zo niet, dan kunt u kiezen voor de tweede combinatie. Het advies is om hieraan 1,00 ltr/ha Powerleaf Mangaanplus toe te voegen, zeker op lichtere (klei) gronden.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.