06 april 2021

Waarom fertigatie – Water en voeding op maat

Wanneer het gewas als gevolg van droogte te weinig vocht opneemt, heeft dit automatisch een negatieve invloed op de opname van nutriënten vanuit de bodem. Dit gaat vervolgens weer ten koste van de kwaliteit en de opbrengst. Dit zien we vooral terug in peren aan de achterblijvende vruchtmaat. Omdat we meer te maken krijgen met warme, droge zomers, groeit de noodzaak voor verdere optimalisatie van zowel de vochtvoorziening als de bemesting. Door het toepassen van fertigatie kan hierop worden ingespeeld.

Een belangrijk voordeel van fertigatie is het continue toedienen van vocht en nutriënten waardoor een meer gelijkmatige ontwikkeling van het gewas ontstaat. Een bijkomend voordeel is dat het gewas hierdoor ook minder gevoelig wordt voor stress en dus minder vatbaar is voor ziektes en plagen. Ook voorkomen we hiermee groeischokken waardoor de vruchten gelijkmatiger doorgroeien, wat de uiteindelijke vruchtkwaliteit weer ten goede komt.

Water op maat

Watervoorziening op maat is een belangrijke basis voor het optimaliseren van de teelt onder droge omstandigheden. Hierbij is het belangrijk om niet te weinig maar ook zeker niet teveel water te geven. De beschikbaarheid van zoet water is niet vanzelfsprekend. Het beschikbare water moet dus zo efficiënt mogelijk worden ingezet. De watergift kan worden afgestemd op de vochtigheid van de bodem, eventueel met behulp van sensoren. Onder de vlag van het KIF (Kennis- en Innovatieplatform Fruitteelt) zijn op dit gebied verschillende onderzoeken uitgevoerd. Vanuit de fertigatieproef is naar voren gekomen dat het belangrijk is om vroeg te beginnen met toedienen van water en voedingsstoffen. De bloeiperiode blijkt een geschikt moment om hiermee te starten. Bloei kost veel energie voor een fruitboom en moet zeker in deze periode dus optimaal worden voorzien van vocht en voedingsstoffen. Een belangrijk aandachtspunt is het in stand houden van het druppelpunt, wanneer dit eenmaal is uitgedroogd valt het niet mee om dit met alleen irrigatie weer voldoende vochtig te krijgen.

Voeding op maat

Wanneer bijvoorbeeld in de wintermaanden een bodemmonster wordt genomen, kan de uitslag hiervan gebruikt worden als input voor het opstellen van een bemestingsplan waarbij fertigatie in toenemende mate ook een serieus onderdeel is. Wanneer dit wordt gecombineerd met de specifieke behoeftes van het gewas, is het mogelijk om voor iedere situatie een fertigatieschema op maat samen te stellen. Door gebruik te maken van enkelvoudige meststoffen kan iedere gewenste voedingsoplossing worden samengesteld. Wanneer de voordelen van optimale watergift en een verdere optimalisatie van de bemesting met elkaar worden gecombineerd, resulteert dit in een hogere productie per hectare zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de vruchtmaat, met name in jaren met een droge zomer. Naarmate het neerslagtekort verder oploopt en de groeiomstandigheden extremer worden, moeten alle facetten van de verzorging van het gewas worden geoptimaliseerd om tot een goed eindresultaat te kunnen komen. Hierbij moet ook worden gedacht aan bijvoorbeeld het vochtvasthoudend vermogen van de bodem en het verhogen van de weerbaarheid van het gewas tegen abiotische stress. Door de veranderende omstandigheden in het groeiseizoen enerzijds en de stevige eisen vanuit de retail anderzijds, neemt de noodzaak steeds verder toe om in de teelt volgens een systeemaanpak te gaan werken.

Informatie

Wilt u meer informatie over fertigatie? Kijk op onze pagina Fertigeren en Fruitteelt, u kunt hier ook een gratis adviesgesprek aanvragen.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.