07 april 2021

Onkruidbestrijding zaaiuien

Door het mooie weer van de laatste weken is er veel gebeurd in het land. Vrijwel alle uien zijn inmiddels gezaaid. Uien die vroeg gezaaid en geprimed zijn, zijn erg snel gegroeid en staan op een aantal plaatsen al boven. Door het verdwijnen van chloor ziet de onkruidbestrijding in uien er dit jaar anders uit. Belangrijk is om de ontwikkeling goed te monitoren zodat er voor opkomst nog een bespuiting kan worden uitgevoerd. Gebruik iedere mogelijkheid die er is tussen zaai en vlagblad stadium om onkruidbestrijding uit te voeren. In het vlagbladstadium zijn er namelijk erg weinig mogelijkheden. Hanteer de volgende strategie per groeistadium:

Na zaai:

Lichte grond
Stomp   0,50 – 0,80 ltr/ha 
Zware grond
Stomp 1,00 – 1,50 ltr/ha 

Tot 3 dagen voor opkomst:

Matos extra 2,50 ltr/ha 
Stomp  0,75 – 1,00 ltr/ha 

Kramstadium:
Eventueel aanwezig vuil afbranden met bromotril, dosering afhankelijk van omstandigheden. Bij donker weer hogere dosering gebruiken.

Bromotril  0,15 – 0,35 ltr/ha 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.