11 mei 2022

Aanvullende stikstofgift in wintergranen en graszaad

Ondanks het droge voorjaar zien we dat de ontwikkeling van de wintertarwe, onder invloed van veel zonuren, toch doorgaat. Zeker nu de laatste week de temperaturen stijgen. Veel vroege percelen hebben de 2e groeiregulatie al ruimschoots achter de rug. Als deze ontwikkeling doorzet, zullen vanaf heden – begin juni op de eerste de aren doorkomen. Dat betekent dat de komende weken de tijd is aangebroken voor de laatste stikstofgift in wintertarwe.

Daar waar we dit voorjaar te maken hebben gehad met droge omstandigheden en daardoor de (na)werking van (organische) meststoffen minder is, zien we dit jaar veel percelen die achterblijven in groei.

De stikstofgebruiksnorm voor wintertarwe op klei is 245 kg N. Wanneer u gebruik kunt maken van “stikstofdifferentiatie” krijgt u nog 15 kg N per ha extra. Bereken uw totale stikstofgift en benut de komende periode om uw stikstofgift aan te vullen.

Tarwemarkt
Vanwege de hoge graanprijzen voor de nieuwe oogst kan een tekort aan stikstof u al snel veel geld kosten. Zorg daarom voor een voldoende aanbod van stikstof ook onder droge omstandigheden.
Ook al is de huidige KAS 27% prijs hoog, zorg ervoor dat er nu een minimaal 200 – 225 kg (werkzame) N  op de tarwe ligt.

Aanvullende stikstofgift in graszaad
Ook in graszaad is de (na)werking van (organische) meststoffen trager door het droge weer van de afgelopen periode. Wanneer een aanvullende stikstofgift nodig is kan dit prima gecombineerd worden met een schimmelbestrijding.

Laatste (3e) stikstofgift in wintertarwe en aanvullende stikstofgift in graszaad met Powerleaf Stikstof Plus
Heeft u twijfels of er voldoende stikstof aanwezig is voor het gewas of over de (na)werking van (organische) meststoffen? dan kunt u uw gewas extra ondersteunen in de groei door het inzetten van een bladmeststof. Bij stikstofbemesting via het blad wordt een kleine hoeveelheid stikstof uiterst efficiënt door de plant benut. Hierdoor kunt u stikstofruimte besparen voor andere toepassingen op uw bedrijf zoals bijvoorbeeld: de vertering van stro of extra aanwending van organische meststoffen voor uw aanvoer van organische stof.

Powerleaf Stikstof Plus is een bijzondere bladmeststof die zicht onderscheidt door de volgende eigenschappen:

  • Bevat zowel ureum als ureumformaldehyde. Ureum heeft een snelle aanvangswerking en wordt direct opgenomen. Ureumformaldehyde komt langzaam vrij en heeft een duurwerking, beide stikstofvormen zijn zeer veilig voor het gewas.
  • Bevat vrij beschikbare aminozuren. Aminozuren zijn  bouwstenen voor eiwitten en eiwitten zijn van cruciaal belang bij de aanmaak en opbouw van cellen ( =groei ) Deze aminozuren kan een plant direct gebruiken en zorgen zo voor een constante groei.
  • Bevat lignosulfonaten. Lignosulfonaten hebben een aantal eigenschappen:
    – Ze zorgen voor een goede uitvloeiing over het blad, waardoor de kans op verbranding klein is en de opname wordt verbetert
    – Hebben een chelaterende werking die zorgt voor een geleidelijke beschikbaarheid van stikstof en dat de opname minder afhankelijk wordt van vocht bij droge en schrale omstandigheden
  • Bevat naast stikstof ook magnesium en zwavel

.

Advies wintergranen:

Wanneer u Powerleaf Stikstof Plus wilt toevoegen aan de wortelonkruidbestrijding of afrijpingsziektebespuiting:

10 – 15 ltr/ha

Bij een solotoepassing op het vlagblad:

20 ltr/ha

.

Tweede bespuiting:
Gezien de huidige tarwemarkt en bij aanhoudend droog weer, kan het dit jaar rendabel zijn om een 2e bespuiting uit te voeren. Zeker als u ziet dat uw gewas een stikstoftekort heeft. Doe dit dan wanneer 80 % van de aren zichtbaar zijn, maar voor de bloei:

20 ltr/ha

 

Advies graszaad:

20-40 ltr/ha in een solotoepassing of toegevoegd aan een schimmelbestrijding

 

Powerleaf Stikstof Plus bevat:

300 gr/ltr N ( 67% ureum stikstof, 33% ureum formaldehyde slow release stikstof )
33 gr/ltr MgO
68 gr/ltr So3
65 gr/ltr Aminozuren + Lignosulfonaten

 

LET OP!

Als gevolg van de droge weersverwachting is de vraag maar Powerleaf Stikstof Plus enorm. Dit betekent dat we helaas niet aan de grote vraag kunnen voldoen. Als goed alternatief produceren we Powerleaf Trio Plus..

Advies in een solobespuiting:

50 ltr/ha in het vlagbladstadium

.

In de huidige KAS- en graanmarkt zien we dit als de vervanging van 100 kg KAS per ha. In een combinatiebespuiting voor de afrijpingsziekten is ons advies:

25 ltr/ha (dit om verbrande vlagbladpuntjes te voorkomen).

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.