25 januari 2023

Wijzigingen vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM)

Hierbij informeren wij u nogmaals over de herziene werkwijze rondom de mestadministratie vanuit het RVO.

Van papier naar digitaal

Het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) is de digitale vervanger van de papieren mestbon.

De afhandeling van de meststromen wordt per 1 januari digitaal verwerkt, zonder papieren bon zoals u normaal gewend was. Half november heeft u een brief van het RVO ontvangen waarin u bent geïnformeerd over de nieuwe regelgeving rondom het mestvervoer.

Account aanmaken is noodzakelijk

U dient voorafgaand aan het eerstvolgende mesttransport geregistreerd te zijn binnen de ‘rVDM omgeving’ van de overheid genaamd e-CertNL. Hier staat beschreven hoe u dit e-CertNL account kunt aanmaken. Binnen e-CertNL is het mogelijk voor u om alle informatie aangaande uw mesttransporten in te zien. Deze omgeving is hiermee de vervanger van de papieren mestbon.

Om in te loggen bij e-CertNL heeft u eHerkenning nodig. Heeft u nog geen eHerkenning, dan kunt u dit aanvragen op eherkenning.nl. Let hierbij op dat u minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+ neemt, anders kunt u geen gebruik maken van het rVDM.

Uw vrachten digitaal inzichtelijk krijgen

Een andere wijziging ten opzichte van de papieren mestbon is dat u binnen 7 dagen na het transport, het transport (en de beschikbare informatie hierover) dient goed te keuren of af te wijzen. Hoe u dit doet, leest u op de website van de NVWA. Wanneer alle partijen akkoord gaan met de vracht en RVO de gehaltes beschikbaar heeft, zijn de vrachten zichtbaar in uw dossier op mijn RVO.

Hebben wij uw juiste gegevens?

Het is van belang dat wij de juiste gegevens van uw bedrijf (naam, adres, woonplaats, KVK-nummer, enz.) beschikbaar hebben. Heeft u aanvullende gegevens, mail dan naar organischemest@iperen.com.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.