20 februari 2023

Grasland: mest vroeg uitrijden voor een hoge N-werking

Dien dierlijke mest zo vroeg mogelijk toe, maar alleen als het perceel goed berijdbaar is en er geen insporing optreedt (bodemverdichting). Na een droge eerste helft van februari is dat op veel (zand)gronden het geval. Vroeg toegediende mest geeft de hoogste N-werking op jaarbasis (50-55%). De mest ligt helemaal in de sleuf bij zodenbemesting. Bij sleepvoeten is de mest 50% verdund en komt deze in smalle banen op de grond. Op jaarbasis kan dit 10-15 kg N meer N-werking uit mest geven. Andere zaken die belangrijk zijn voor de eerste snede:

  • Stem de kunstmest bemesting af op de N-werkzame N uit dierlijke mest. Een vuistregel is 1.4 kg N per m3 mest. Op basis van uw mestanalyse is de exacte werking te bepalen.
  • Doe de aanvulling met kunstmest voor de 1e snede op het juiste moment. Volg het Tsom advies voor een hoge N-benutting van de kunstmest.
  • Is de draagkracht ontoereikend voor mesttoediening dien dan eerst kunstmest bij de juiste Tsom.
  • Kies die meststoffen die het geringste risico hebben op ammoniak- en of denitrificatie verliezen geven. Overleg met uw voorlichter.

Contact

Heeft u vragen over grasland meststoffen? Neem dan contact op met uw onze ruwvoerspecialisten.

Bron: Meststoffen Nederland