17 mei 2023

Tweede snede: selenium en kobalt-gehaltes verhogen met Powerbasic Manaro

Heeft u lage gehaltes selenium en kobalt in de graskuil en gaat u voor de tweede snede bemesten? Bemest uw land met wat extra selenium en kobalt door Powerbasic Manaro te gebruiken.

Powerbasic Manaro wordt eenvoudig toegepast in de eerste en tweede snede in combinatie met Powerbasic Bravo. Manaro bevat selenium en kobalt, essentieel voor de weerstand en de vruchtbaarheid van de koe. Kobalt is belangrijk bij de vorming van vitamine B12, essentieel voor een goede vertering.

Powerbasic Manaro is speciaal ontwikkeld om de gehalten selenium en kobalt in het ruwvoer te verhogen. In de grafiek hieronder ziet u de resultaten van een proef met Powerbasic Manaro, toegepast op een klei-op-veen perceel. Powerbasic Manaro is toegepast tijdens de bemesting voor de eerste en tweede snede. De derde snede is niet bemest met Powerbasic Manaro. Zichtbaar is dat de sneden bemest met Manaro duidelijk hogere gehaltes aan selenium en kobalt hebben, in vergelijking met de 0-meting. Ook is zichtbaar dat de derde snede niet hoger is, wat betekent dat het product meteen wordt opgenomen en geen duurwerking heeft.

Powerbasic Manaro heeft een efficiënte opname en wordt voorspelbaar opgenomen.

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.