02 april 2024

Verbetering zetting

Met name rondom de bloei is het gewas gevoelig voor abiotische stress, ontstaan door bijvoorbeeld koud en nat weer. Dit geeft dan een negatief effect op productie en kwaliteit.

Door een aantal toepassingen met Stimuforce Asco wordt de gevoeligheid van het gewas tijdens deze periode voor abiotische stress verlaagd met een positief effect op de zetting en de vruchtkwaliteit. Stimuforce Asco bestaat voor 85% uit zeewier en bevat verder nog verschillende aminozuren en voedingsstoffen. Pas dit product 3 keer toe vanaf begin bloei in een dosering van 2,0 ltr/ha per keer. Dit product kunt u mengen met alle reguliere gewasbeschermingsmiddelen en bladmeststoffen. Verder kan het in tegenstelling tot andere aminozuren bevattende producten wel worden ingezet in de bloei. Voor een optimaal effect is het belangrijk om tijdig te beginnen met de eerste toepassing. Na 2 tot 3 dagen na de inzet van Stimuforce Asco wordt gewas minder gevoelig voor de negatieve effecten van abiotische stress. U kunt hierbij uitgaan van een werkingsduur van ongeveer 1 week. Voor een optimaal effect is het dus belangrijk om ook de tweede toepassing tijdig in te zetten gedurende deze periode rond de bloei.

Stimuforce Asco 2,00 ltr/ha

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.