11 juni 2024

Bijbemesting van o.a. aardappel en ui via korrel of blad

Bijbemesting en gewasverzorging verdienen uw volle aandacht de komende periode.

De grote vraag, voor met name stikstof en kali, is wat we met de overvloedige regen kwijt zijn geraakt en wat de bodem nog gaat leveren via mineralisatie. De mei-maand is wel warm en heel vochtig geweest (vooral door het ontbreken van koude nachten) wat de mineralisatie gestimuleerd heeft. Verder is er sprake van extreme verschillen in zaai– en poottijdstippen van deze gewassen. Dat maakt het lastig om een eenduidig advies te geven. De verwachting is wel, dat wanneer we warm en zonnig weer krijgen het wel eens explosief kan gaan groeien. Dat vraagt ook een beschikbaarheid van mineralen op het juiste moment en in de juiste hoeveelheid.

 

Zorg dat er voldoende mineralen en vocht beschikbaar zijn bij de wortel


Stikstof, kali, magnesium en zwavel moeten nu via een basisbemesting voldoende aanwezig zijn. Naast een goede basisbemesting is het nodig om aanvullend stikstof, kali en magnesium bij te bemesten. Ook de beschikbaarheid van magnesium, zwavel en spoorelementen is belangrijk en zien we de laatste jaren teruglopen. (Borium is een uitspoelinggevoelig element). Laat dit bij twijfel controleren via een check – c.q. bijmestmonster of plantsapanalyse tijdens de teelt. Een cruciale rol, naast voldoende beschikbaarheid van de elementen, is voldoende bodemvocht om ook werkelijk opneembaar te zijn voor de plant. Bodemvocht is namelijk het transportmiddel om de mineralen de plant in te krijgen.

Bijbemestings-strategie bij vaker beregenen tijdens de teelt
Hoewel het er nu nog niet naar uit ziet vragen we hier toch alvast aandacht voor. Als bij een weersomslag percelen meerdere keren beregend gaan worden om het bodemvocht op peil te houden, is de kans aanwezig dat een gedeelte van de basisbemesting stikstof en kali onvoldoende beschikbaar is voor opname door het gewas a.g.v. inspoeling en/of concentratieverlaging. De kans dat de mineralisatie terugloopt door een tekort aan bodemvocht is in die situatie ook zeker aanwezig. Om het effect van beregenen te versterken en de groeikracht van uw beregende gewas op peil te houden, is het zaak om dat te combineren met een meststofgift. Gebruik hiervoor bij voorkeur een NK meststof. Zeker als het gewas in de groeifase van loof – en bol/knolgroei is beland.

Voor een bijbemesting zijn de volgende korrelmeststoffen beschikbaar:

Bijbemesting

 

 

 

 

 

 

Toelichting korrelmeststoffen
Een samengestelde meststof van stikstof en kali eventueel met magnesium en zwavel ( NK 16-0-30/NK 14-0-24 ), is uitermate geschikt voor de bijbemesting. Chloorhoudende meststoffen kunnen een drukkende werking hebben op de groei van de plant en op het onderwatergewicht in aardappelen. Houd hier rekening mee met uw meststoffenkeuze.

 

Bijbemesting via het blad: effectief en efficiënt

Stikstof (in amide en aminozuurvorm) -Kali-Magnesium-Mangaan-Calcium
De kop luidt: bijbemesten via het blad. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat de basisbemesting in de juiste hoeveelheid is uitgevoerd en hiermee ongeveer 70 – 80% van de totale (gewas/ras)-behoefte is gedekt. Het inzetten van een stikstofbladmeststof is effectief en efficiënt.  Bij stikstofbemesting via het blad, wordt een kleine hoeveelheid stikstof uiterst effectief door de plant benut. Dit maakt dat het gewas aan de groei blijft, ook onder drogere omstandigheden. Ook kunt u hiermee stikstofruimte besparen voor andere toepassingen op uw bedrijf. Uit proeven is namelijk gebleken dat tot wel 30% op de stikstof-bijbemesting kan worden bespaard, t.o.v. een bijbemesting met korrels. Als het gaat om stikstofbemesting via het blad zijn ureum en aminozuren stikstofvormen die het beste via het blad word opgenomen en waarvan het meeste per bespuiting kan worden gespoten omdat het geen zout is.

Voordelen (stikstof)bladmeststoffen:

 • Gelijkmatige verdeling ook bij grotere werkbreedtes
 • Kan toegepast worden in combinatie met fungicidebespuitingen
 • Werkt ook onder droge omstandigheden, opname is niet afhankelijk van vocht
 • Stikstofgift kan over meerdere keren worden toegediend daardoor heb je het stuur in handen
 • Geen bladschade zoals bij het strooien van korrels kan ontstaan

 

Powerleaf Quattro Plus bevat naast stikstof ook calcium, magnesium en mangaan

 • 232 gr/ltr N – (amidevorm, zacht voor het gewas)
 • 77 gr/ltr Ca0 – (ondersteuning Ca verdeling binnen de plant)
 • 19 gr/ltr MgO – (bladgroen vorming)
 • 3,90 gr/ltr Mn – (bladgroen en plantgezondheid)
 • Aminozuren (aminozuren zijn belangrijke bouwstenen voor cel opbouw (=groei) en kosten de plant geen energie om ze te benutten hiervoor)

Algemeen advies
Uit jarenlange ervaring in proeven en in de praktijk stellen wij dat 200 kg KAS 27 % (54 kg N) vervangen kan worden door 150 ltr Powerleaf Quattro (33 kg N). Dosering van 20-50 ltr per hectare. Dus meerdere keren toepassen in de loofgroeifase van uw gewas.

Advies consumptieaardappelen
Start vanaf dat de stolonen zich gaan verdikken (erwtjes of knikkertjesstadium):
Dosering: 50 ltr per ha. Dit twee keer om de 10 – 14 dagen herhalen.
Een optie is om laatste 2 toepassingen wekelijks met 25 ltr per ha toe te passen zolang er loofgroei is.
Wanneer Powerleaf Quattro zo wordt toegepast kan 150 ltr, 200 kg KAS 27% prima vervangen worden met in veel gevallen een hogere opbrengst en een lagere inzet aan kilogrammen stikstof per ha.

Advies pootaardappelen
In pootgoed maximaal 10 ltr wanneer u het i.c.m. met olie spuit. Wanneer u toch extra N voeding via blad wil geven, kies dan voor een tussenbespuiting. Spuit dan 25 ltr Powerleaf Quattro 2 dagen voor of 2 dagen na de oliebespuiting. Herhaal dat op deze manier de week erop.

Proefresultaten inzet Powerleaf Quattro in 2022 op PPO Westmaas in Innovators

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim 11 ton extra opbrengst met PL Quattro in een droge zomer met 3 x beregenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 juli vanuit de lucht gezien: de donkere veldjes met Powerleaf Quattro gespoten.

 

Borium en Zink

Zoals gezegd is Borium een uitspoelings-gevoelig element en zal dit seizoen dus om extra aandacht vragen, zeker bij snelle loofontwikkeling. Dit geldt ook voor Zink. Een element waar steeds vaker een tekort van zien.

Zink: belangrijk element voor de vorming van auxines. Dit hormoon stimuleert stengel en bladvorming. Doordat zink noodzakelijk is voor veel enzymatische processen, verhoogt het indirect de plantweerstand.
Borium: bevordert de opname van calcium en silicium. Stimuleert mede hierdoor celstrekking, celdeling en celwandopbouw. (celwandstevigheid) Stimuleert zetting en vorming van knol en knoppen.

Advies:
Spuit 2 – 3 maal 1,00 – 1,50 ltr Powerleaf Borium mee (kan met fungiciden en(bodem) herbiciden gemengd).
Spuit een aantal keren 1,00 ltr Powerleaf Zink of 0,50 ltr Zink Fl mee. De eerste is zachter en bevat heptagluconzuur om de opname van zink te versterken).

 

Magnesium-Mangaan

Powerleaf Mangaan/Magnesium
Wanneer er voldoende stikstof beschikbaar is voor het gewas en u het gewas wel van voldoende mangaan en magnesium wilt voorzien, kan dat met Powerleaf Mangaan/Magnesium.

Powerleaf Mangaan/Magnesium bevat:

 • 41 gr/ltr Mn (mangaan)
 • 110 gr/ltr MgO (magnesium)

Advies
Toepassen in een wekelijkse dosering van 5 – 7 ltr per hectare in de loofgroeifase van het gewas. Denk hierbij aan 3 – 5 bespuitingen.

 

Kali

Bijbemesting via het blad met Powerleaf Kali
Op percelen met een lage kali bodemvoorraad (K-CEC), lage Kalibeschikbaarheid (K-PAE) en/of drogere omstandigheden krijgt de plant moeite om voldoende kali op te nemen. Bij een kalitekort in de plant, komt ook het goed functioneren van de huidmondjes in gevaar. De plant verliest hierdoor te veel en te lang vocht. Om de kalitoestand op peil te houden en/of de vochtregulatie in een plant weer op gang te brengen kan Powerleaf Kali als bladbemesting worden toegepast. Zorg wel dat op percelen met een lage kali bodemvoorraad (K-CEC) en Kali-beschikbaarheid (K-PAE) de basisbemesting met kali op orde is. Op percelen met een hoge kali bodemvoorraad en een hoge kali plantbeschikbaarheid kan de kali bijbemesting via bladbemesting worden gerealiseerd.

Belang van kalibladbemesting bij niet beregenen
Zodra uw gewas moeilijker over het vocht uit de bodem kan beschikken, stagneert ook de kaliopname. In situaties waarin niet beregend kan worden is het spuiten van kali via het blad een uitgelezen toepassing om het kaligehalte op peil te houden. Begin daarmee op tijd zodat uw gewas zo goed mogelijk met het weinig beschikbare vocht om kan gaan.

Powerleaf Kali bevat:

 • 25 % K20
 • 42 % SO3

Advies
Toepassen in een dosering van 2,50 – 5,00 liter per ha, vanaf de knol– of bolgroei. Wanneer de volledige bijbemesting via blad gegeven wordt: 3 x 5,00 ltr Powerleaf Kali in de knol– bolgroeifase toedienen.

 

Powerleaf Kali VERNIEUWD
We hebben onderzocht hoe we de Powerleaf Kali kunnen versterken in zijn voedende en biostimulerende werking. Het nieuwe product is nu als volgt samengesteld:

 • 22 % K2O
 • 32 % SO3
 • 5 L- aminozuren (o.a. metionine, L-proline, asparaginezuur)
 • Zeewier – extract (ascophylllum nodosum)

Dus naast de voedende en sapstroomstimulerende werking van de Powerleaf Kali is er nu ook de voedende en versterkende werking tegen abiotische stress van de aminozuren en zeewier. (A- biotische stress is stress als gevolg van droogte, hitte, UV straling, ziekten en plagen).

Algemene toepassingsvoorwaarden bladmeststoffen

 • Spuit met een fijne druppel in 150-250 ltr water, voorkom “loopeffect” over het blad
 • Spuit altijd op een (bijna) droog gewas
 • Spuit bij temperaturen boven de 25°C, bij voorkeur in de avond of vroeg in de ochtend
 • Onze bladmeststoffen zijn onderling mengbaar met elkaar
 • Zorg na een malse regenbui en weinig waslaag door snelle groei, dat het gewas een paar dagen de tijd krijgt om weer een waslaag op te bouwen. Dit om de bladmeststof veilig toe te kunnen passen. Dit vooral bij hoge zonnestraling.
 • Informeer bij uw teeltadviseur naar de maximale dosering bij mengingen met gewasbeschermingsmiddelen en/of extra olie/hulpstoffen.

Vulinstructie voor uw spuitmachine bij het gebruik van (de meeste)bladmeststoffen

 • Zorg dat de can goed geschud is, zodat de vloeistof egaal de bus uit komt
 • Zorg dat het product direct bij het vullen sterk met water verdund wordt, zodat het niet – of onvoldoende- verdund bij pomp en filters terecht kan komen.
 • Bij de meeste fustreinigers of vulsystemen is dit goed mogelijk.
 • Wanneer onverhoopt de middelen direct in de spuittank worden gedoseerd is het advies om een filterzak te gebruiken i.c.m. met water zodat ook op deze manier het product sterkt verdund in de spuittank terecht komt.