14 november 2017

Fruitbericht 39, 14-11-2017

Themabericht Aanplanten

In deze periode worden er weer volop plannen gemaakt voor het aanplanten van nieuwe of het vervangen van bestaande percelen. U kunt ervoor kiezen te planten in het najaar of u kunt wachten tot de bodemtemperatuur boven de 5 graden is. De periode voor aanplanten waarbij het perceel tijdelijk braak ligt biedt de beste mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uw nieuw aangeplante bomen zo goed mogelijk weg groeien. Ook kunnen problemen die in een eerder stadium zijn gesignaleerd nu worden aangepakt, bijvoorbeeld op het gebied van ontwatering of het verbeteren van de bodemstructuur. Ook moet worden nagedacht over het te hanteren teeltsysteem, met hieraan gekoppeld welke ondersteuningsmaterialen gebruikt moeten worden.

Dit bericht dient als een algemene handleiding bij het maken van de plannen voor een nieuwe aanplant. Voor advies op maat kunt u het beste contact opnemen met uw adviseur.

Voorbereiding bodem

Wanneer u nadenkt over het nieuw aanplanten van een perceel, is het belangrijk dat u eerst  goed kijkt naar de grond waarin dit moet gebeuren. Zowel bij een nieuwe aanplant als bij her-inplant is de bodem één van de belangrijkste onderdelen die invloed heeft op het behalen van een goede productie.

Ontwatering

Allereerst is het van belang dat er wordt gekeken naar de ontwatering van een perceel. Blijft water lang staan en zijn het vooral bepaalde plaatsen waar dit voorkomt? Wat is de geschiedenis van een perceel? Is het voorheen ook al een boomgaard geweest of is er wat anders op geteeld? Graaf op een aantal plaatsen in het perceel een profielkuil, zodat de samenstelling van de bodem zichtbaar wordt en eventuele storende lagen te zien zijn. Zo nodig kan voor het stimuleren van een goede afwatering gekozen worden voor het aanleggen van drainage. Wanneer er al drainage is aangelegd, moet deze worden gecontroleerd op gebreken. Hier kunt u het beste naar kijken voor er geplant wordt, omdat de grondbewerking dan op het gehele perceel uitgevoerd kan worden.

Figuur 1. Natte plekken kunnen het beste voor het aanplanten worden aangepakt.

Grondmonster

Voor het meten van de samenstelling van de grond is het aan te raden om een grondmonster te nemen. Een grondmonster laat zien wat er aan nutriënten voorradig is in de bodem. Voor bepaalde elementen wordt dit opgesplitst in een direct beschikbaar deel en een deel wat op langere termijn vrij kan komen. Ook de CEC-bezetting wordt getoond. Hiermee wordt duidelijk wat de verhouding kalium, calcium en magnesium is aan het klei-humuscomplex. Aan de hand hiervan kan beoordeeld worden in hoeverre de structuur van de bodem op orde is. De analyse bevat ook een organische stofbalans, waarin wordt getoond wat de huidige situatie is en wat er moet gebeuren om dit gehalte optimaal te houden. Een voorbeeld van een grondanalyse kunt u hier vinden.

Grondverbetering

Nadat de uitslag van het genomen grondmonster bekend is, kan er bepaald worden wat er moet worden aangevoerd op een perceel om de structuur en het organische stofgehalte te verbeteren. Ook kan de gewenste grondbewerking bepaald worden.

Groenbemester

Wanneer er voldoende tijd is, kunt u ter verhoging van het organische stofgehalte kiezen voor het zaaien van een groenbemester. Dit heeft een positieve invloed op de structuur van de bodem en zorgt indirect voor een betere afwatering. Verder wordt door het inwerken van de groenbemester het organische stofgehalte verhoogd waardoor de vruchtbaarheid en structuur van de bodem wordt verbeterd. We hebben verschillende soorten mengsels in ons assortiment, informeer bij uw adviseur naar de mogelijkheden.

 Champost/Groencompost

Om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen, kunt u voor het planten ook kiezen om champost of groencompost over het perceel uit te rijden en eventueel in te werken.

Champost is een restproduct uit de teelt van champignons en bevat vooral paardenmest, kippenmest en stro. Ook bevat champost kalk, waardoor er een pH-verhogend effect kan zijn.

Groencompost is een product wat volledig bestaat uit plantaardig materiaal, zoals blad, houtafval en gras. Dit product heeft een hoger effectief organische stofgehalte en is de optimale manier om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen. Het aanvoeren van champost of groencompost draagt door het hoge organische stofgehalte bij aan een betere bodemstructuur, waardoor mineralen en vocht makkelijker worden vastgehouden. Ook wortelt een boom makkelijker bij een betere bodemstructuur, waardoor de weggroei wordt bevorderd. Zie voor meer informatie ons eerder verzonden bericht over organische mest.

Gips/Kalk

Wanneer uit het grondmonster blijkt dat het beschikbare calciumgehalte in de bodem te laag is en wanneer de bodemstructuur niet optimaal is, kunt u ervoor kiezen gips of kalk over het perceel uit te rijden. Hierdoor verbetert de structuur van de bodem en wordt kluitvorming tegengegaan. Wanneer de pH waarde van de bodem hoog is kunt u het beste kiezen voor gips, dit heeft geen effect op de pH waarde van de grond. Bij een lage pH waarde is het beter voor kalk te kiezen, dit helpt de pH waarde van de bodem te verhogen.

Ondersteuning

Voor u kunt beginnen met planten, moet eerst de ondersteuning op het perceel worden neergezet. Hierbij moet u denken aan palen, stokken, draad, klemmen, ankers, etc. Afhankelijk van het teeltsysteem kan dit rijtje worden aangevuld met bijvoorbeeld jukken en dwarsijzers. Wanneer u kiest voor het aanbrengen van een hagelnet boven het gewas, moet u hier met het neerzetten van ondersteuningsmateriaal al rekening mee houden.

Voor het indelen van een perceel wordt steeds meer gebruik gemaakt van GPS-technieken. De voordelen hiervan zijn dat er een zo optimaal mogelijke vulling is van het perceel. De digitale tekening wordt gemaakt voor een compleet kavel. Na uitwerking van de tekening is er een compleet overzicht van het aantal dikke palen, meters plantopstand, paalafstanden, afmeting kopakkers etc.

Palen

De keuze voor palen bestaat gewoonlijk uit houten of betonnen palen. De keuze in zowel betonnen als houten palen zit met name in de maat en dikte. Een paal die tevens een hagelnet moet ondersteunen, moet sterker en dikker zijn dan een paal waar enkel 3 draden aan komen te zitten.

Stokken

Afhankelijk van het gekozen teeltsysteem kunt u kiezen voor het gebruik van stokken om de bomen aan te bevestigen. Over het algemeen worden hier vooral tonkinstokken voor gebruikt. Sinds kort kunnen wij ook verschillende soorten en maten stokken van aluzink leveren. Door de langere levensduur is dit een duurzaam alternatief voor hardhouten- of tonkinstokken.

IJzerwerk

Wanneer de palen staan, kunnen de draden worden getrokken. Ook hier geldt dat de dikte van een draad afhankelijk is van het teeltsysteem. Wat is de overspanning tussen de palen en wat moet het draad kunnen houden? Om het draad te bevestigen, kunt u kiezen voor verschillende soorten klemmen en ankers.

Hagelnet

Als u kiest voor het aanbrengen van een hagelnet boven het gewas, moet u goed nadenken over de constructie die moet worden neergezet. Voor deze toepassing worden vaak speciale materialen gebruikt. Het is aan te raden om professioneel advies in te winnen om te bepalen aan welke eisen het materiaal moet voldoen.

Om ervoor te zorgen dat de materialen op tijd binnen zijn raden wij u aan om op tijd uw bestelling te plaatsen. Zowel betonnen als houten palen moeten nog gemaakt of behandeld worden, dit zijn processen die veel tijd kosten.

Planten

Wanneer de ondersteuning staat, kunt u starten met het planten van de bomen. Dit kan in een vooraf aangebrachte sleuf of in plantgaten. Zorg altijd dat de wortels voldoende vochtig zijn en goed worden afgedekt.

Plantgatbehandeling
Ter bevordering van het aanslaan en het weggroeien van de bomen kunt u gebruik maken van diverse toevoegingen in het plantgat. Denk hierbij aan verschillende organische producten van DCM, zoals Vivimus, Vivisol en Vivifos. Deze producten zijn ieder op hun eigen manier waardevol in het stimuleren van een goed wortelmilieu en het bevorderen van een goede bodemstructuur. Er kunnen ook Novovit-korrels worden toegevoegd. Deze nemen vocht op en geven dit daarna geleidelijk vrij, waardoor de boom beter en regelmatiger water tot zich kan nemen gedurende de opstartfase. Let op dat het toevoegen van Novovit in een droge periode juist schade kan geven doordat water slecht wordt vrijgegeven aan de jonge boom.

Ongedierte-afweer

Jonge bomen zijn vaak het doelwit van vraat door bijvoorbeeld muizen, hazen en reeën. Probeer daarom al bij het planten maatregelen te nemen om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan door boomnetjes aan te brengen of de bomen kort na het planten in te smeren met een afweermiddel. Uit onderzoek is gebleken dat Novovit-korrels ook een afwerende werking hebben op muizen en woelratten.

Zorg dat de bomen na het planten zo snel mogelijk goed met bindbuis of tape worden vastgezet aan een paal of stok om beschadigingen te voorkomen. Controleer ook de plantdiepte en zorg ervoor dat de veredeling op een gelijke hoogte zit. Dit kan voorkomen dat er later groeiverschillen optreden in het perceel.

 Na het planten

Watervoorziening

Nadat de bomen zijn geplant, kunt u ook het systeem om water te geven aanbrengen. Denk hierbij aan druppelslangen of een beregeningsinstallatie.

Inzaaien grasbanen

Wanneer de bomen zijn geplant, kunt u aandacht schenken aan het netjes maken van het perceel. De grasbanen en kopakkers kunt u inzaaien. Kies voor een mengsel van sterk gras wat goed uitstoelt. Er zijn mengsels beschikbaar die minder sterk in de lengte groeien, waardoor er minder maaibeurten per seizoen nodig zijn (dieselbesparing).

Tot slot

In bovenstaand bericht wordt een algemene handleiding gegeven die u kunt hanteren wanneer er wordt aangeplant. Neem voor advies op maat altijd contact op met één van onze adviseurs, om samen een goed beplantingsplan op te stellen. Onze adviseurs helpen u graag bij het maken van een juiste keuze en zorgen ervoor dat u de producten tijdig in huis heeft.

Andries Goeree tel. 06 – 12 17 28 17
Martin Tolhoek tel. 06 – 10 67 29 15
Frank Eerland tel. 06 – 51 25 80 78
Frans Eerland tel. 06 – 10 71 38 23

Voor overige informatie en/of bestellingen kunt u contact opnemen met ons kantoor in ’s-Gravenpolder (0113-311245).

 

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.