17 mei 2023

Teeltadvies 17 mei

Aardappelen – onkruidbestrijding

Door de wisselende omstandigheden is er veel verschil in ontwikkeling tussen de verschillende aardappelpercelen. Op sommige percelen staan de aardappelen al boven, terwijl andere percelen nog gepoot moeten worden. Met de hogere temperaturen en goede beschikbaarheid van vocht, ontwikkelt ook het onkruid zich snel. Wees hierop bedacht en probeer het onkruid zo vroeg mogelijk aan te pakken.

Wanneer voor het aanfrezen van de bedden veel onkruid op de ruggen staat, kan dit bestreden worden met Clinic N 3,00 ltr/ha. Zeker wanneer er lastige onkruiden als kamille en klein kruiskruid staan, kunnen deze het beste op deze manier worden aangepakt. Anders is de kans groot dat deze na het aanfrezen toch doorgroeien en nog moeilijker te bestrijden zijn.

Na het frezen van de bedden kunnen voor opkomst de bodemherbiciden worden gespoten. De keuze voor de middelen hangt af van het onkruidbestand, het ras aardappelen, het moment van spuiten en eventuele eisen vanuit keurmerken. Overleg hiervoor met uw adviseur. Mogelijke combinaties zijn:

Kort voor opkomst op een Sencor tolerant ras: Boxer 4,00 ltr/ha + Sencor SC 0,50 ltr/ha. In plaats van Boxer en Sencor kan ook gekozen worden voor Arcade als kant en klare formulering: Arcade 4,00 ltr/ha.

Kort voor opkomst op een Sencor gevoelig ras: Boxer 3,00 ltr/ha + Proman 2,00 ltr/ha.

Bij een bespuiting ruim voor opkomst, zijn de keuzemogelijkheden wat ruimer. Hierdoor is het ruim voor opkomst eenvoudiger om een combinatie te maken met drie verschillende werkzame stoffen, zodat er een stevige basis gelegd wordt voor de onkruidbestrijding.

Op rassen die tolerant zijn voor Sencor kan gespoten worden met een combinatie van Centium 0,15 ltr/ha en Sencor SC 0,40 ltr/ha. Afhankelijk van het onkruidbestand kan deze combinatie compleet gemaakt worden met Boxer 3,00 ltr/ha of Proman 2,00 ltr/ha of Challenge 1,50 ltr/ha.

Op rassen die gevoelig zijn voor Sencor kan gebruik gemaakt worden van een combinatie van Centium 0,15 ltr/ha + Boxer 3,00 ltr/ha + Proman 2,00 ltr/ha. Wanneer het gebruik van Boxer vanwege buurgewassen niet mogelijk is, of wanneer de maximale hoeveelheid werkzame stof beperkt wordt door bijvoorbeeld een keurmerk, kunt u kiezen voor een combinatie van Centium 0,15 ltr/ha + Proman 2,00 ltr/ha + Challenge 1,00 ltr/ha.


Zaaiuien

Veel zaaiuien zullen de komende tijd in het 1e pijp stadium komen. In dit stadium zijn er mogelijkheden om bovenstaande onkruiden met contactmiddelen aan te pakken. Voor een veilige contactbespuiting in uien is het belangrijk dat het gewas en de grond droog zijn. Verder moet een contactbespuiting met een grove druppel en veel water worden uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat de druppels gemakkelijk van de uienpijpjes rollen en zo min mogelijk effect hebben op de uien zelf.

Op veel percelen komt veel melde op. Voor een goede bestrijding van melde is Lentagran een belangrijk middel. Basagran kan de mix versterken op onkruiden als kamille en kleefkruid. Wanneer Basagran in de mix gespoten wordt, is het belangrijk om er rekening mee te houden dat Basagran bij lichte omstandigheden het beste werkt. Starane Top versterkt de mix vooral op veelknopigen, zoals zwaluwtong en perzikkruid. Een mogelijke mix is: Lentagran 0,25 kg/ha + Basagran 0,25 ltr/ha + Wing P 0,50 ltr/ha + Starane Top 70 ml/ha.

Bij vooral melde in het perceel, kan ervoor gekozen worden om de contactbespuiting te versterken met Boxer. Dit brengt wel een aantal extra aandachtspunten met zich mee, omdat Boxer de waslaag van de uien ook aantast. Hierom mag Boxer niet gespoten worden voorafgaand aan een koude nacht en moet met een volgende contactbespuiting na de bespuiting met Boxer gewacht worden totdat de waslaag van de uien is hersteld. Wanneer Boxer in de mix meegenomen wordt, kan dit in combinatie met Basagran reactie geven in de uien. Beter is het om Boxer niet te combineren met Basagran. Een mogelijke mix wordt dan: Lentagran is 0,25 kg/ha + Boxer 0,50 ltr/ha + Wing P 0,50 ltr/ha + Starane Top 70 ml/ha.


Plantuien – ziektebestrijding

In vroeg geplante percelen plantuien zijn de uien al behoorlijk ontwikkeld, en wordt het tijd om een bespuiting uit te voeren tegen valse meeldauw. In het begin van de teelt kan aan de fungicide mangaan en zink worden toegevoegd om het blad in een periode van snelle groei en ontwikkeling van voldoende voedingsstoffen te voorzien. Hierdoor ontstaat een steviger loofpakket. Aan het begin van de teelt kan tegen valse meeldauw gespoten worden met: Zorvec Endavia 0,50 ltr/ha + Powerleaf Mangaan 0,50 ltr/ha + Powerleaf Zink 1,00 ltr/ha.

Op verschillende percelen op met name lichtere grond is te zien dat de plantuien door de koude en natte periode slecht weg willen groeien. In dat geval kan zo’n gewas geholpen worden door Powerleaf fosfaat 3,00-5,00 ltr/ha + Powerleaf mangaan plus 1,00 ltr/ha te spuiten. Met deze extra hoeveelheid fosfaat kan de wortelontwikkeling worden gestimuleerd, waardoor de planten zich na de koude en natte periode sneller kunnen ontwikkelen.


Suikerbieten – onkruidbestrijding

In de bietenpercelen ontwikkelt het onkruid erg hard. Hou daarom een voldoende hoge dosering aan bij het spuiten tegen onkruiden. Wanneer er varkensgras en kamille op het perceel aanwezig is, kunnen deze worden aangepakt met het toevoegen van Safari of Safari Duoactive. Volgens de weersverwachtingen is er de komende tijd kans op afgeharde omstandigheden (geen neerslag, lage luchtvochtigheid, hoge temperatuur). Hou in dat geval de hoogste dosering olie aan om zo de waslaag van het onkruid op te lossen en de herbiciden optimaal te laten werken. De basis mix is dan Nymeo/ Goltix SC 0,75-1,00 ltr/ha + Powertwin 0,75-1,00 ltr/ha + Astuss Olie 0,75-1,00 ltr/ha. Bij kamille en/of varkensgras kan hier Safari 15 gr/ha of Safari Duoactive 150 gr/ha aan worden toegevoegd. Wanneer er fors ontwikkelde melde bestreden moeten worden, kan dit door Astrix/Corzal 0,50 – 1,00 ltr/ha aan de mix toe te voegen.

Wees alert op luizen in de bieten. Zie hiervoor het advies in het vorige bericht.

Slakken kunnen in het huidige stadium van de bieten voor veel schade zorgen. Wees hierop alert en controleer met name de randen van het perceel. Wanneer slakken gevonden worden, kunnen deze worden bestreden door Sluxx 7,00 kg/ha te strooien.


Stikstofgift met Powerleaf Stikstof Plus

Adviseur Akkerbouw Richard van der Steege vertelt in deze video over het belang van voldoende stikstof en hoe Powerleaf Stikstof Plus kan bijdragen aan een succesvolle teelt.

Powerleaf Stikstof Plus is een bijzondere bladmeststof die zicht onderscheidt door de volgende eigenschappen:

Bevat zowel ureum als ureumformaldehyde. Ureum heeft een snelle aanvangswerking en wordt direct opgenomen. Ureumformaldehyde komt langzaam vrij en heeft een duurwerking, beide stikstofvormen zijn zeer veilig voor het gewas.

Bevat vrij beschikbare aminozuren. Aminozuren zijn dé bouwstenen voor eiwitten en eiwitten zijn van cruciaal belang bij de aanmaak en opbouw van cellen (=groei) Deze aminozuren kan een plant direct gebruiken en zorgen zo voor een constante groei.

Bevat lignosulfonaten. Lignosulfonaten hebben een aantal eigenschappen. Ze zorgen voor een goede uitvloeiing over het blad, waardoor de kans op verbranding klein is en de opname wordt verbetert. En ze hebben een chelaterende werking die zorgt voor een geleidelijke beschikbaarheid van stikstof en dat de opname minder afhankelijk wordt van vocht bij droge en schrale omstandigheden.

Bevat naast stikstof ook magnesium en zwavel.

Advies wintergranen (wintergerst en wintertarwe)

  1. Wanneer u Powerleaf Stikstof Plus wilt toevoegen aan de wortelonkruidenbestrijding of afrijpingsziektebespuiting en in wintergerst met Yatze en/of Powerleaf Mangaan: 10 – 15 ltr/ha
  2. Bij een solotoepassing op het vlagblad: 20 ltr/ha

Tweede bespuiting: Gezien de huidige tarwemarkt en de stikstofprijzen kan het ook dit jaar nog rendabel zijn om een 2e bespuiting uit te voeren. Zeker als u ziet dat uw gewas een stikstoftekort heeft en het dan te droog en/of te laat is om te strooien. Doe dit dan wanneer 80 % van de aren zichtbaar zijn, maar voor de bloei: 20 ltr/ha

Voor telers die baktarwe telen en het eiwit in hun tarwe willen verhogen is het zeker raadzaam die tweede toepassing met Powerleaf Stikstof uit te voeren. Het is dan beter om dat in het deegrijpstadium van de tarwekorrel uit te voeren. Zorg ervoor de vooral de aar dan goed bevochtigt wordt.

Advies graszaad

20-40 ltr/ha in een solotoepassing of toegevoegd aan een schimmelbestrijding

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.