06 maart 2024

Actualiteiten sportvelden voorjaar 2024

Na een lange, natte, zachte en soms stormachtige winter zijn de sportvelden langzaam aan het aandrogen. Na deze winterperiode kunnen we weer enige cultuurtechnische maatregelen uitvoeren. We hebben zelfs alweer wat mooie dagen achter de rug en op sommige velden is een maaibeurt nodig of zelfs al uitgevoerd. In de winterperiode, wanneer de velden niet groeien, minder bewerkt en gemaaid zijn en er wormwerking optreedt, zien we snel pollen en ongelijkheid. Met slepen (en eventueel rollen), wiedeggen, beluchten en maaien kunt u hier de komende weken aan werken.

 

Bemesting
We hebben op veel sportvelden bemonsterd en een nieuw, meerjarig bemestingsadvies uitgebracht.

Op sommige velden is de eerste bemestingsgift inmiddels uitgeleverd en staat deze klaar om te verstrooien. Te denken valt aan Agro structuurkorrel (gips), Stimusoil Impact (calcium en sporen), Kieseriet (magnesium en zwavel), DCM Vivifos (fosfaat) en DCM Vivisol (stimuleren en verrijken bodemleven). In Vlissingen was eind februari de T-som (temperatuur som) alweer bereikt (> 250 ⁰C). De temperatuursom is de optelling van 1 januari van alle daggemiddelden boven nul. Dit alles dus afhankelijk van de resultaten uit bemonstering van uw velden en het gemaakte bemestingsadvies op maat per veld.

 

Doorzaaien
Het kan nodig zijn om tussentijds door te zaaien als de grasmat te open is. Doorzaaien verhoogt het aandeel gewenste grassoorten in de mat, waardoor zogenoemde pioniersplanten een veel kleinere kans hebben zich te vestigen. Op deze manier kan de periode tot aan het groot onderhoud effectief overbrugd worden. En die periode is dus nog lang met veel wedstrijden voor de boeg. TetraTop 100 van DSV Zaden en Recover 4 Tetra van Advanta Limagrain zijn nieuw ontwikkelde grasmengsels, om ook te kunnen doorzaaien bij lage temperaturen (bodemtemperatuur 5-6 ⁰C). Een supersnelle opkomst en hoog kiempercentage, gecombineerd met een zeer goede ziekteresistentie en hoge vitaliteit zijn de belangrijkste kenmerken van deze mengsels. Vaker doorzaaien, ook bij een lagere bodemtemperatuur, zorgt ervoor dat de mat zo veel mogelijk gesloten blijft, zodat onkruiden en andere ongewenste grassen een minimale kans wordt geboden om zich te vestigen.

 

Nieuwe folders
Van onze toeleveranciers DCM, Advanta Limagrain en DSV Zaden hebben wij nieuwe folders beschikbaar over de verschillende graszaden en meststoffen.

DCM meststoffen: semi en 100% BIO meststoffen sportvelden.

DSV Zaden: graszaden sportvelden

Advanta Limagrain: graszaden sportvelden

Van Iperen: minerale meststoffen (o.a. traditionele meststoffen en sportvelden meststoffen lente- zomer- en herfstmix), vloeibare meststoffen Powerline en organische sportvelden folder Van Iperen.

Vraag naar de mogelijkheden bij uw adviseur.

 

Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op de actuele praktijksituatie en de op dit moment ter beschikking staande kennis. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit bericht mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.